Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1446    A cộng B POST 6364 52.51
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5198 35.52
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2225 25.31
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3443 23.90
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1641 28.65
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1799 24.87
2785    Các thùng nước IOIBIN 2308 35.94
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 2750 36.48
3883    LATGACH3 M3TILE 1148 53.41
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 441 54.62
3928    Counting Digits MDIGITS 325 32.36
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 277 41.47
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 897 46.69
3936    Repair City Hall MCITYHAL 797 52.89
3940    Sum of Primes MPRIME1 844 51.85
3969    M&M Game MMMGAME 322 54.25
3973    0 0 Pairs M00PAIR 688 31.91
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
4031    Mass of Molecule MMASS 1086 55.83
4035    NERED MNERED 253 65.82
4082    BLAST MBLAST 841 59.03
4203    Double Queue MSE07B 583 33.10
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 407 42.90
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 84 26.02
4257    First Number MDIGITS2 2030 82.80
4778    MZVRK TPMZVRK 90 30.73
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 424 13.47
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1052 44.10
7999    Các băng đảng PBCGANGS 807 32.91
9014    Phép chia hết PBCDIV 916 20.64
9129    MAXNUM MAXNUM 578 25.78
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 440 17.84
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 881 34.67
9682    Bí hiểm RIDDLE 511 36.36
10201    Số khiêm tốn C11HUM 183 31.84
10204    Khuyến mãi C11KM 656 27.58
11780    Sắp xếp VMSORT 1074 91.61
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1426 93.52
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 625 94.01
21674    dynamic LCA HBTLCA 349 25.00
21733    PKADKP PKADKP 38 53.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.