Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3973    0 0 Pairs M00PAIR 708 32.25
1446    A cộng B POST 6772 52.63
9682    Bí hiểm RIDDLE 529 36.60
4082    BLAST MBLAST 905 59.47
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 543 14.71
7999    Các băng đảng PBCGANGS 857 33.56
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1522 93.46
2785    Các thùng nước IOIBIN 2531 36.77
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 453 55.07
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 3003 36.88
4008    Con Voi MCONVOI 280 35.23
3928    Counting Digits MDIGITS 346 32.61
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 2429 25.82
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 458 18.00
4203    Double Queue MSE07B 643 32.68
21674    dynamic LCA HBTLCA 396 25.31
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 108 26.37
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 429 43.02
4257    First Number MDIGITS2 2098 82.96
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 729 94.04
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1916 24.81
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1718 28.96
10204    Khuyến mãi C11KM 712 28.39
3883    LATGACH3 M3TILE 1211 53.10
3969    M&M Game MMMGAME 333 54.95
4031    Mass of Molecule MMASS 1145 55.76
9129    MAXNUM MAXNUM 596 25.85
4778    MZVRK TPMZVRK 91 30.91
4035    NERED MNERED 257 65.08
9014    Phép chia hết PBCDIV 1019 21.09
21733    PKADKP PKADKP 39 54.55
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 282 40.81
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 923 46.62
3936    Repair City Hall MCITYHAL 806 52.94
11780    Sắp xếp VMSORT 1170 91.16
10201    Số khiêm tốn C11HUM 198 32.80
3940    Sum of Primes MPRIME1 887 52.28
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 5579 35.59
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 970 35.86
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1783 24.12
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 3802 24.44
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 697 38.89
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 1108 44.23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.