Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7292    Tìm số FINDNUM 935 87.71
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 117 88.59
8109    Nước đọng V11WATER 1216 92.53
8110    Hội hoa V11HH 101 96.44
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 223 96.49
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 528 95.59
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2557 91.12
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1140 95.35
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2052 92.13
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1120 93.70
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 825 92.92
8195    Borrowing money DUGOVI 109 92.46
8719    Sequence queries UPIT 95 91.05
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9015    FARMER LQDFARM 159 95.51
9027    KAMION KAMION 23 94.29
9072    Đi chơi KTOUR 165 94.58
9073    Dãy số C11SEQ 1043 92.81
9074    Bán dừa KPLANK 1030 95.30
9075    Sửa cầu KBUILD 528 96.00
9152    Thu hoạch KCOLLECT 192 94.53
9153    Pha chế KMIX 101 93.80
9154    Bán hàng KTREEC 191 97.30
9187    REGIONS REGIONS 54 92.69
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 154 96.20
9204    Nối điểm VMLINES 80 97.24
9313    Tham ăn SMARTDOG 225 95.99
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 157 95.87
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 47 98.82
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 50 97.50
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 141 97.42
9412    Trồng hoa KDIFF 512 96.42
9413    Mật mã KPASS 46 88.00
9616    The country of heaven C11BC1 182 94.54
9656    Binpacking BINPACK 111 95.88
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 404 93.17
9833    Xếp hình FBRICK 405 93.48
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 120 95.03
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 156 95.80
10016    Những hình tròn C11CIR 109 97.73
10017    Khu vườn hoa C11GAR 117 97.16
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 166 96.30
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 99.06
10055    Tính toán C11CAL 524 91.90
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.