Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 116 94.32
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 735 95.77
3778    COUNT N COUNTCBG 1319 90.40
3807    Tam Cam TAMCAM 49 89.40
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 80 91.62
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 43 96.23
3825    Lại đồ thị GRAPH 201 94.66
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 43 76.40
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 602 93.80
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 630 94.89
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 414 96.14
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 130 92.00
3892    Trồng cây GARDEN25 140 97.71
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2019 92.60
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1002 95.60
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 349 94.54
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 129 89.25
4252    Dragon Football PERNALTY 104 97.65
4255    BARICA BARICAVN 404 97.35
4274    LSORT LSORTVN 143 96.03
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 165 95.46
4334    Highway Advertising HWAYADS 57 97.26
4353    Masking Tape MASKTAPE 53 96.67
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 404 93.89
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1054 94.90
4540    Lâu đài cát CTNEWS 577 93.24
4544    Palindrome String TOPALIN 351 95.53
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 125 96.95
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 38 91.36
4590    Nuga chia kẹo NSC 67 94.12
4592    Clear Numbers CLEAR 277 93.10
4596    A Marble Game MARBLE 135 94.34
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 142 95.60
4606    Who is the winner WINNER 42 96.38
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 124 97.76
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 194 90.41
4614    Hàng cây FIRS 1153 93.85
4615    Chuỗi từ CHAIN2 586 94.95
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 314 96.83
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 44 92.62
4637    Robot ROBOT2 137 95.13
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 195 92.57
4655    Hoán vị PERMUT 34 91.94
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.