Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3720    Bò Ba-ri BARIC 133 96.99
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 116 94.32
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 761 95.80
3778    COUNT N COUNTCBG 1363 90.34
3807    Tam Cam TAMCAM 49 89.40
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 80 91.62
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 43 96.23
3825    Lại đồ thị GRAPH 201 94.66
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 43 76.40
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 633 93.69
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 630 94.90
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 418 95.98
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 145 92.27
3892    Trồng cây GARDEN25 140 97.71
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2057 92.47
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1035 95.59
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 349 94.55
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 131 89.36
4252    Dragon Football PERNALTY 105 97.66
4255    BARICA BARICAVN 419 97.31
4274    LSORT LSORTVN 149 95.61
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 165 95.46
4334    Highway Advertising HWAYADS 57 97.26
4353    Masking Tape MASKTAPE 54 96.68
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 404 93.89
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1071 94.93
4540    Lâu đài cát CTNEWS 583 93.30
4544    Palindrome String TOPALIN 351 95.53
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 131 96.71
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 68 94.34
4592    Clear Numbers CLEAR 278 93.12
4596    A Marble Game MARBLE 145 94.35
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 154 95.99
4606    Who is the winner WINNER 42 96.38
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 124 97.76
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 200 90.53
4614    Hàng cây FIRS 1170 93.83
4615    Chuỗi từ CHAIN2 610 94.85
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 316 96.84
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 44 92.62
4637    Robot ROBOT2 137 95.13
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 197 92.01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.