Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3217 84.30
3716    Động đất DAMAGE 310 97.51
3720    Bò Ba-ri BARIC 139 97.07
3721    Chuyến đi an toàn STRAVEL 122 94.28
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 797 95.80
3778    COUNT N COUNTCBG 1407 90.38
3807    Tam Cam TAMCAM 56 91.19
3809    Đồ chơi XYZ XYZ 81 91.67
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 211 94.58
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 43 76.40
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 660 93.55
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 648 94.79
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 457 95.73
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 156 92.60
3892    Trồng cây GARDEN25 146 97.64
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2149 92.22
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1091 95.62
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 357 94.59
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 134 89.51
4252    Dragon Football PERNALTY 111 97.64
4255    BARICA BARICAVN 438 97.30
4274    LSORT LSORTVN 152 95.64
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 168 95.52
4334    Highway Advertising HWAYADS 69 97.50
4353    Masking Tape MASKTAPE 60 96.78
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 416 93.79
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1134 95.10
4540    Lâu đài cát CTNEWS 595 93.38
4544    Palindrome String TOPALIN 362 95.53
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 135 96.81
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 72 94.52
4592    Clear Numbers CLEAR 283 93.20
4596    A Marble Game MARBLE 152 94.49
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 168 95.81
4606    Who is the winner WINNER 43 96.45
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 130 97.66
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 210 90.73
4614    Hàng cây FIRS 1229 93.74
4615    Chuỗi từ CHAIN2 679 94.34
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 340 96.86
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 137 95.14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.