Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2970    Computer lab WIFI 44 89.92
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 882 95.20
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 209 95.34
2979    Đếm dãy PBCDEM 632 94.83
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1562 92.46
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 622 95.07
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 961 95.19
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1342 94.95
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 370 95.94
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 41 95.83
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 360 94.22
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 14 73.68
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 575 96.28
3178    Bi-a POOL 9 95.92
3198    Xúc xắc bò BONES 2216 92.10
3199    Xây hàng rào QUAD 419 94.08
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1392 93.65
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1375 93.91
3202    Quay bánh xe ROTATION 1480 92.13
3203    Mất điện PWRFAIL 801 94.82
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 591 94.42
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 912 93.02
3333    Động viên đàn bò CHEER 537 94.71
3334    Bật đèn LITES 1047 95.48
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1211 95.73
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1879 91.24
3447    Đua Xe HAF1 579 95.92
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 1920 93.80
3479    Chuỗi hạt NKNL 217 98.10
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 600 94.75
3481    Siêu đối xứng NKSP 597 95.60
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 770 94.67
3497    Tin mật SEC 446 94.31
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 36 88.57
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 29 85.42
3510    IOI07 Flood FLOOD 37 91.76
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 61 84.68
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 104 93.32
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 29 66.67
3620    Số phong phú NKABD 3160 85.94
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 552 94.85
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1573 92.48
3631    Gửi thư NKLETTER 1817 92.53
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3036 84.15
3716    Động đất DAMAGE 288 97.60
3720    Bò Ba-ri BARIC 132 96.98
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.