Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1028 93.81
2795    Steps VSTEPS 2433 91.74
2798    Query on a tree again! QTREE3 270 94.79
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 865 94.43
2802    Tam giác 2 VTRI2 124 92.90
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 30 97.50
2809    Blocks VBLOCKS 164 95.50
2811    Chessboard VBOARD 959 90.76
2814    The secret key MAKHOA 39 93.33
2819    The Nth digit NDIGIT 64 83.73
2820    The FA cup FACUP 179 94.72
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 737 93.75
2828    Removing digits KDEL 613 61.29
2830    Integers INTEGER7 872 91.15
2831    Exploring the maze PCYCLE 499 96.34
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 919 91.05
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 42 98.17
2861    Chia nhóm BCDIV 1196 93.48
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 158 91.33
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 65 94.22
2864    Những con số NUMBERS 304 95.49
2865    Brainfuck Cộng NBFA 745 98.61
2866    Help the PM! HELPPM 806 95.85
2867    Brainfuck Nhân NBFM 568 95.76
2868    Brainfuck Chia NBFD 466 97.09
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 125 96.05
2870    Kiến ANT 903 87.61
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 379 96.82
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1386 93.06
2875    Tam giác EQUTRI 116 93.75
2876    Tách Từ NKH 817 94.82
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1630 88.24
2896    Những ngôi nhà HOUSES 607 95.15
2904    Tribe TRIBE 203 96.48
2915    Writing PBCWRI 895 95.26
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 495 94.84
2918    Gấp tiền NOTE 881 92.66
2919    Mã và tốt KANDP 225 93.50
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 441 96.30
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 626 96.14
2933    HAOI 6000 HAOI6000 250 97.49
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2471 92.87
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 386 90.99
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 788 91.65
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1083 93.01
2943    Hình thoi HINHTHOI 292 94.96
2945    Bông hoa FLOWER 40 95.24
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.