Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2798    Query on a tree again! QTREE3 244 94.52
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 830 94.29
2802    Tam giác 2 VTRI2 124 92.90
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 30 97.50
2809    Blocks VBLOCKS 162 95.47
2811    Chessboard VBOARD 938 90.67
2814    The secret key MAKHOA 38 93.86
2819    The Nth digit NDIGIT 63 83.64
2820    The FA cup FACUP 177 94.69
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 726 93.68
2828    Removing digits KDEL 595 60.73
2830    Integers INTEGER7 857 91.11
2831    Exploring the maze PCYCLE 470 96.31
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 912 91.12
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 41 98.15
2861    Chia nhóm BCDIV 1124 93.84
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 149 91.79
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 63 94.44
2864    Những con số NUMBERS 293 95.48
2865    Brainfuck Cộng NBFA 734 98.59
2866    Help the PM! HELPPM 782 95.83
2867    Brainfuck Nhân NBFM 559 95.70
2868    Brainfuck Chia NBFD 461 97.05
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 96 95.80
2870    Kiến ANT 885 87.77
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 377 96.80
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1306 93.18
2875    Tam giác EQUTRI 113 93.69
2876    Tách Từ NKH 787 94.75
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 33 98.75
2892    Cơ số H BASEH 1594 88.44
2896    Những ngôi nhà HOUSES 582 95.13
2904    Tribe TRIBE 201 96.47
2915    Writing PBCWRI 843 95.19
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 479 94.82
2918    Gấp tiền NOTE 866 92.77
2919    Mã và tốt KANDP 208 93.77
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 430 96.45
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 611 96.11
2933    HAOI 6000 HAOI6000 240 97.39
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2336 93.03
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 371 91.63
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 765 91.56
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 64 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1073 92.97
2943    Hình thoi HINHTHOI 274 95.13
2945    Bông hoa FLOWER 40 95.24
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 139 97.49
2969    Bin Laden BINLADEN 1025 95.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.