Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2798    Query on a tree again! QTREE3 222 95.16
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 822 94.28
2802    Tam giác 2 VTRI2 124 92.90
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 30 97.50
2809    Blocks VBLOCKS 162 95.47
2811    Chessboard VBOARD 933 90.71
2814    The secret key MAKHOA 37 93.75
2819    The Nth digit NDIGIT 63 83.64
2820    The FA cup FACUP 177 94.69
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 722 93.67
2828    Removing digits KDEL 590 60.58
2830    Integers INTEGER7 852 91.13
2831    Exploring the maze PCYCLE 470 96.31
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 908 91.08
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 38 98.09
2861    Chia nhóm BCDIV 1100 93.81
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 148 91.75
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 63 94.44
2864    Những con số NUMBERS 293 95.48
2865    Brainfuck Cộng NBFA 725 98.58
2866    Help the PM! HELPPM 774 95.85
2867    Brainfuck Nhân NBFM 559 95.70
2868    Brainfuck Chia NBFD 461 97.05
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 87 95.30
2870    Kiến ANT 876 87.91
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 377 96.80
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1275 93.25
2875    Tam giác EQUTRI 113 93.69
2876    Tách Từ NKH 781 94.68
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 33 98.75
2892    Cơ số H BASEH 1581 88.38
2896    Những ngôi nhà HOUSES 575 95.10
2904    Tribe TRIBE 200 96.46
2915    Writing PBCWRI 839 95.18
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 474 94.83
2918    Gấp tiền NOTE 858 92.74
2919    Mã và tốt KANDP 198 94.63
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 428 96.47
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 604 96.07
2933    HAOI 6000 HAOI6000 234 97.30
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2256 93.22
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 362 91.76
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 762 91.55
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 63 98.14
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1063 92.95
2943    Hình thoi HINHTHOI 274 95.13
2945    Bông hoa FLOWER 40 95.24
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 136 97.44
2969    Bin Laden BINLADEN 1011 95.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.