Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1053 93.81
2795    Steps VSTEPS 2510 91.75
2798    Query on a tree again! QTREE3 281 94.77
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 882 94.48
2802    Tam giác 2 VTRI2 125 92.93
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 31 97.53
2809    Blocks VBLOCKS 173 95.47
2811    Chessboard VBOARD 978 90.87
2814    The secret key MAKHOA 40 93.39
2819    The Nth digit NDIGIT 65 83.83
2820    The FA cup FACUP 181 94.59
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 745 93.81
2828    Removing digits KDEL 629 61.87
2830    Integers INTEGER7 883 91.19
2831    Exploring the maze PCYCLE 516 96.31
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 930 90.94
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 43 98.18
2861    Chia nhóm BCDIV 1238 93.36
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 159 91.37
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 70 94.71
2864    Những con số NUMBERS 309 95.56
2865    Brainfuck Cộng NBFA 754 98.62
2866    Help the PM! HELPPM 819 95.83
2867    Brainfuck Nhân NBFM 572 95.78
2868    Brainfuck Chia NBFD 469 97.10
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 136 95.79
2870    Kiến ANT 910 87.40
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 380 96.82
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1428 93.12
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2876    Tách Từ NKH 834 94.70
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 34 98.77
2892    Cơ số H BASEH 1660 88.30
2896    Những ngôi nhà HOUSES 620 95.11
2904    Tribe TRIBE 209 96.53
2915    Writing PBCWRI 904 95.26
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 505 94.91
2918    Gấp tiền NOTE 892 92.70
2919    Mã và tốt KANDP 228 93.53
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 448 96.34
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 629 96.15
2933    HAOI 6000 HAOI6000 254 97.50
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2577 92.84
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 392 91.09
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 798 91.66
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1099 92.80
2943    Hình thoi HINHTHOI 294 94.98
2945    Bông hoa FLOWER 44 95.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.