Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2795    Steps VSTEPS 2385 91.83
2798    Query on a tree again! QTREE3 252 94.54
2800    Các đoạn nguyên PBCSEQ 845 94.33
2802    Tam giác 2 VTRI2 124 92.90
2803    Help Conan 5 ! CDMUSIC 30 97.50
2809    Blocks VBLOCKS 164 95.50
2811    Chessboard VBOARD 947 90.70
2814    The secret key MAKHOA 38 93.04
2819    The Nth digit NDIGIT 63 83.64
2820    The FA cup FACUP 178 94.69
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 728 93.67
2828    Removing digits KDEL 601 60.92
2830    Integers INTEGER7 866 91.16
2831    Exploring the maze PCYCLE 482 96.30
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 917 91.17
2860    Help Conan 9 ! QVESCAPE 42 98.17
2861    Chia nhóm BCDIV 1169 93.88
2862    Cuộc đấu cân não NCOB 154 91.21
2863    Help Conan 10 ! QVSICK 65 94.22
2864    Những con số NUMBERS 300 95.54
2865    Brainfuck Cộng NBFA 744 98.60
2866    Help the PM! HELPPM 798 95.83
2867    Brainfuck Nhân NBFM 566 95.75
2868    Brainfuck Chia NBFD 465 97.08
2869    Hai thao tác trên chuỗi TWOOPERS 112 95.31
2870    Kiến ANT 897 87.66
2871    Những hình nhân nhảy múa DANCING 379 96.82
2872    Xếp toa NRS 14 67.50
2874    Phân Trang PTRANG 1351 93.10
2875    Tam giác EQUTRI 115 93.73
2876    Tách Từ NKH 804 94.83
2890    Harry Potter and the Deathly Maze NHP 33 98.75
2892    Cơ số H BASEH 1618 88.16
2896    Những ngôi nhà HOUSES 596 95.08
2904    Tribe TRIBE 203 96.48
2915    Writing PBCWRI 869 95.27
2917    Đấu trường VM08 LSFIGHT 492 94.90
2918    Gấp tiền NOTE 867 92.78
2919    Mã và tốt KANDP 224 93.48
2920    Giải phóng mặt bằng GPMB 433 96.26
2932    Rạp chiếu phim CINEMA 618 96.13
2933    HAOI 6000 HAOI6000 248 97.48
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2428 92.89
2936    Help Conan 13 ! MAXARR2 375 91.28
2937    Giá trị thứ S PBCFIBO 778 91.57
2938    Khối tam chữ nhật RECT3 65 98.17
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1077 92.98
2943    Hình thoi HINHTHOI 290 95.03
2945    Bông hoa FLOWER 40 95.24
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 149 97.82
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.