Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:0.189s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2019-02-11 14:48:35
if __debug__:
import sys
sys.stdin = open('input.txt')
sys.stdout = open('output.txt', 'w')
a, b= map(int, raw_input().split())
print(a+b)
2018-08-20 12:04:00
sub hoài không AC cho đến khi code bignum+chia để trị :v
2018-08-20 11:18:25
:'(
2018-08-10 16:10:09
vl mấy thanh niên :vv
int a, b;
cin>>a>>b;
cout<<a+b;
và AC :))))
2018-06-09 11:40:26
bài này khó thế, code lỗi mãi :<
2018-05-12 11:47:39
in a+b=ac

Last edit: 2018-05-12 11:47:57
2018-04-07 10:07:59
ko cần xử lí số lớn cũng AC nhá
2018-04-05 05:51:47
Thấy mấy comment khác bảo là quay lui, chia để trị, quy hoạch động... gì gì mà em dùng code số lớn vẫn AC mà, đâu khó lắm đâu nhỉ?
2018-03-28 09:55:41
quay lui + chia de tri + qhd moi AC nhe ^^
2018-03-03 17:50:05
QHD mãi mới AC.Khiếp
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.