Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274711/problem/F
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274516/problem/X

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2020-07-17 06:02:52
bài này dùng luồng min cost + HLD + convex hull nhé
2020-03-06 04:05:34
Cái này phải sử dụng nhiều vòng lặp đúng không mấy bạn :v
2019-09-27 18:34:09
bài này căng :( coi chừng cái gợi ý đánh lừa nha
2019-09-14 05:58:20
luong cuc dai + HLD + nhan ma tran + bit 2 chieu AC la de
hathuyduong_pro_xinhgainhathemattroi_:)
ez game ez life
2019-07-18 04:44:18
vl mấy thanh niên qud, đệ quy, quay lui, thua :)
2019-02-11 14:48:35
if __debug__:
import sys
sys.stdin = open('input.txt')
sys.stdout = open('output.txt', 'w')
a, b= map(int, raw_input().split())
print(a+b)
2018-08-20 12:04:00
sub hoài không AC cho đến khi code bignum+chia để trị :v
2018-08-20 11:18:25
:'(
2018-08-10 16:10:09
vl mấy thanh niên :vv
int a, b;
cin>>a>>b;
cout<<a+b;
và AC :))))
2018-06-09 11:40:26
bài này khó thế, code lỗi mãi :<
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.