Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2016-09-19 18:05:38
cho những bạn nào chưa biết code 4-5 dòng là AC nha :)))
2016-08-01 10:24:58
mình mới học lập trình nên không biết sai chỗ nào các bạn xem hộ mình với
#include <iostream>
using namespace std;
unsigned long long A, B;
int main ()
{
cout << "Nhap A, B" << endl;
cin >> A >> B;
cout << "Tong:" << A+B << endl;
return 0;

}
2016-07-21 05:09:04
Bài này dùng Dijiktra + Heap + Chặt nhị phân, thêm chút QHĐ nữa là AC luôn

Last edit: 2016-07-21 05:09:39
2016-06-20 10:45:31
QHD bitmask + bao lồi làm độ phức tạp xuống O(1*log2(2*2)/2);
2016-06-16 11:51:31 THK6
QHĐ trạng thái mới AC nhé
2016-06-16 03:54:21 Nguyễn Ngọc Minh
Code số lớn + trâu gần AC
2016-04-26 15:48:08
trau cung AC =))
2016-04-23 05:05:34
Bài này luồng
2016-02-12 04:16:56
Em xin bó tay tại đây :v
2015-12-20 08:08:52
bài này làm sao đây @@ khó quá...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.