Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2018-01-29 02:54:13
bài này dùng quy hoạch động trạng thái >>AC
2017-09-04 15:21:16
kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/61/
2017-08-29 09:58:49
boobsort => AC
2017-08-27 06:54:03
phải code số lớn mới ăn được, A và B có thể có tới 1000 chữ số.
2017-07-04 07:10:45
nếu thêm 1 tí cây ST( IT) cho bài này là độ phức tạp sẽ tăng lên.
2017-06-09 16:19:09
IT+qhd+chatnp ket hop disjointset => AC
2017-06-04 11:22:55
làm sao để cmt hiện tên nhỉ @@
2017-04-20 19:22:37
bài này nhân ma trận
2017-03-20 06:36:55
Bài này đơn giản quá vậy ? không thể tin vào mắt mình được ! Cho con nít chơi ha ?
2016-12-13 15:56:24
o(1)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.