Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2015-03-04 13:49:19 Phúc Thái
bài dễ
2015-01-19 08:29:28 N�ng D�n John
Cho em hỏi ngu tí !!!
Cái vụ "Đạt yêu cầu" là sao vậy?
2015-01-18 15:32:23 never give up !!
cái này sao không được vậy mn?\
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main ()
{
long a,b;
scanf("%d %d",&a,&b);
printf("%d",a+b);
}
2014-10-13 19:17:53 @@
Sao toàn báo biên dịch lỗi vậy mn?? T_T
2014-09-20 18:13:44 Ace.JQK
???
2014-08-23 08:01:28 Lee Minh
ai chỉ t cách làm bài này với......... k biết làm.......
2014-08-12 07:38:36 Hoàng Hồng Khang
bài này khó quá !
2014-08-04 10:24:13 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
Please be careful, leave short comments only. Don't spam here.
2014-06-20 15:03:23 huy
#include <iostream.h>
using namespace std;
main()
{
cin>>a>>b;
cout<<a+b;
return0;
}
2014-06-19 21:36:00 Chitoge Kirisaki
@Hồ Trung Hiếu: spoj chưa hỗ trợ c++0x đâu bạn :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.