Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:0.189s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2014-06-20 15:03:23 huy
#include <iostream.h>
using namespace std;
main()
{
cin>>a>>b;
cout<<a+b;
return0;
}
2014-06-19 21:36:00 Chitoge Kirisaki
@Hồ Trung Hiếu: spoj chưa hỗ trợ c++0x đâu bạn :D
2014-06-14 20:13:34 Piouscity
Ặc, sao C++ không cho xài decltype với auto để khai báo biến? @@
2014-03-12 09:01:06 Vũ Quang Thịnh
Nguồn bài:Just to test ++'
2014-01-03 15:04:34 Xiao Lang
Có cần đến BIGNUM không :|. Duyệt trâu cũng AC
2013-12-09 15:05:32 Tiểu học Trung Tự
bài này bignum chăc luôn
2013-12-03 13:43:14 Xiao Lang
Bài này khó vậy sao @@
2013-11-06 08:55:18 Phạm Mạnh Hưng
bài này giải trí :)
2013-09-10 07:05:15 Thai Hoang
ban rat la vui tinh
2013-09-09 12:52:54 ♥_(decade_98)_ ♥
1 lần post cái đạt yêu cầu luôn :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.