Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2018-08-10 16:10:09
vl mấy thanh niên :vv
int a, b;
cin>>a>>b;
cout<<a+b;
và AC :))))
2018-06-09 11:40:26
bài này khó thế, code lỗi mãi :<
2018-05-12 11:47:39
in a+b=ac

Last edit: 2018-05-12 11:47:57
2018-04-07 10:07:59
ko cần xử lí số lớn cũng AC nhá
2018-04-05 05:51:47
Thấy mấy comment khác bảo là quay lui, chia để trị, quy hoạch động... gì gì mà em dùng code số lớn vẫn AC mà, đâu khó lắm đâu nhỉ?
2018-03-28 09:55:41
quay lui + chia de tri + qhd moi AC nhe ^^
2018-03-03 17:50:05
QHD mãi mới AC.Khiếp
2018-02-08 02:09:42
in ra (A+b)=> ac
2018-01-29 02:54:13
bài này dùng quy hoạch động trạng thái >>AC
2017-09-04 15:21:16
kham khảo
https://vietcodes.github.io/code/61/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.