Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2012-12-08 11:55:29 Nguyễn Thái Cường
int64
2012-12-04 09:01:20 NhiVD
tui dùng longint trong pascal thì kết quả là đạt yêu cầu :D
2012-10-21 16:21:49 Trần Nguyễn Hòang Ân
t bk s ong sai r do hoang =)))
2012-10-21 10:17:20 Nguyễn Minh Hòang
the fack , làm đúng hết mà kết quả 0.00 , chơi test số lớn hơn int64
2012-05-09 14:51:57 moster
sao cost tren java cu tn ay
2012-02-29 10:55:16 Hoàng Minh Cảnh
vui thật
2011-12-17 01:19:12 Alex
[DELETE]

Last edit: 2011-12-17 01:19:44
2011-10-06 10:24:23 Ðang tập code
Bài này dùng longint trong pascal, long trong C, điểm tối đa khi AC bài này là 0.00 =))
2011-09-27 19:18:41 timeline
^^
2010-08-01 01:57:27 Nhân
Giới hạn là cái quan trọng. A,B<=10^20 thì int64. A,B<=10^250 thì string. A,B<=10^2000 thì ansistring hoặc mảng. A,B>10^2000 thì mảng.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.