Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/post


Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2014-06-14 20:13:34 Piouscity
Ặc, sao C++ không cho xài decltype với auto để khai báo biến? @@
2014-03-12 09:01:06 Vũ Quang Thịnh
Nguồn bài:Just to test ++'
2014-01-03 15:04:34 Xiao Lang
Có cần đến BIGNUM không :|. Duyệt trâu cũng AC
2013-12-09 15:05:32 Tiểu học Trung Tự
bài này bignum chăc luôn
2013-12-03 13:43:14 Xiao Lang
Bài này khó vậy sao @@
2013-11-06 08:55:18 Phạm Mạnh Hưng
bài này giải trí :)
2013-09-10 07:05:15 Thai Hoang
ban rat la vui tinh
2013-09-09 12:52:54 ♥_(decade_98)_ ♥
1 lần post cái đạt yêu cầu luôn :v
2013-09-09 12:50:27 ♥_(decade_98)_ ♥
bài này cộng bằng xâu từng số như hồi cấp 1 ế, xài ansistring tha hồ cộng ko lo tốn mem :v
2013-06-27 14:57:29 ðai๖ۣۜ Vi£†
5 dòng cũng AC 2`
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.