Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Tom and Jerry Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
61 115 109 0 6 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-04 15:24:22 What Does The Fox Say? 100 0.36 3.4M

C++

4.3.2

2 2014-08-05 02:48:58 uǝıɥ⊥ nᗡ ɔonὉ ɯɐɥԀ 100 0.32 4.7M

CPP

3 2014-08-05 06:35:00 Tai Khoan Chung 100 0.37 3.4M

C++

4.3.2

4 2014-08-05 15:13:04 Nguyễn Duy Khánh 100 0.30 3.8M

C++

4.3.2

5 2014-08-05 16:48:53 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 0.30 3.9M

C++

4.3.2

6 2014-08-05 20:06:58 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.28 3.6M

C++

4.3.2

7 2014-08-07 15:07:38 Bùi Xuân Thủy 100 0.38 3.4M

C++

4.3.2

8 2014-08-07 18:32:09 Mew. 100 0.33 1.1M

PAS-FPC

9 2014-08-09 11:06:01 1235 100 0.32 1.4M

PAS-FPC

10 2014-08-12 08:03:26 MinhThao 100 0.33 1.1M

PAS-FPC

11 2014-08-12 08:37:31 chicken_bare 100 0.37 3.4M

C++

4.3.2

12 2014-08-14 12:48:48 Chitoge Kirisaki 100 0.37 1.0M

PAS-FPC

13 2014-08-21 18:59:25 Nhung anh sao dem 100 0.38 3.4M

C++

4.3.2

14 2014-09-03 09:18:25 Thanh Tùng 100 0.34 940k

PAS-FPC

15 2014-09-06 20:15:45 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.38 3.4M

C++

4.3.2

16 2014-09-15 12:39:48 ‍Lien 100 0.36 3.4M

C++

4.3.2

17 2014-09-30 12:36:07 LoneWolf 100 0.41 3.4M

C++

4.3.2

18 2014-10-26 11:52:02 Thương 100 0.27 4.2M

C++

4.3.2

19 2014-11-10 15:02:04 LOL 100 0.39 3.4M

C++

4.3.2

20 2014-11-22 15:48:32 Đào Phan Khải 100 0.29 4.1M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.