Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lái xe Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
122 239 233 0 5 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-01-04 21:51:10 LoneWolf 100 0.00 4.6M

C++

4.3.2

2 2013-01-05 00:15:30 N..H..K..D 100 0.17 1.8M

PAS-FPC

3 2013-01-05 01:05:06 borntodoit 100 0.00 4.4M

C++

4.3.2

4 2013-01-05 01:53:01 anh chỉ yêu mình em....VNMH.... 100 0.03 1.9M

PAS-FPC

5 2013-01-05 02:22:41 con_nha_ngheo 100 0.14 2.6M

PAS-FPC

6 2013-01-05 02:23:46 Nguyễn Hoàng Phương 100 0.04 1.9M

PAS-FPC

7 2013-01-05 02:26:22 hiepsieunhan 100 0.03 2.6M

PAS-FPC

8 2013-01-05 02:46:25 Yen Vu 100 0.10 1.9M

PAS-FPC

9 2013-01-05 02:51:00 ^ 100 0.04 2.4M

PAS-FPC

10 2013-01-05 02:55:24 Le khiet 100 0.05 2.9M

PAS-FPC

11 2013-01-05 02:57:36 qqq 100 0.15 2.9M

PAS-FPC

12 2013-01-05 03:00:23 CHAY QUA NHANH 100 0.04 1.9M

PAS-FPC

13 2013-01-05 03:03:19 xuxu 100 0.03 2.6M

PAS-FPC

14 2013-01-05 03:21:09 True Love 100 0.03 2.4M

PAS-FPC

15 2013-01-05 03:21:44 Brave 100 0.10 2.4M

PAS-FPC

16 2013-01-05 03:34:18 RedKing 100 0.13 1.8M

PAS-FPC

17 2013-01-05 03:43:01 Nam 100 0.02 4.6M

C++

4.3.2

18 2013-01-05 03:44:59 Rain 100 0.03 520k

PAS-FPC

19 2013-01-05 03:58:59 Tuân 100 0.03 2.5M

PAS-FPC

20 2013-01-05 04:16:45 The Immortal 100 0.49 33M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.