Nam Nguyen

@net12k44

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG INTEGER7 MMINPER NTFRAME SALESMAN VMLINES
ACPC10G CMP IOIBIN MOVE12 NTPFECT SBOOST VMLP
AMSSEQ CNMARBLE ITREE MPILOT NTSEQ SDRIVE VMLSEQ
AUCTION COLOREC JOBSET MPRIME NTTREE SEARCH VMMARBLE
AZNET COMNET JUPI MPYRAMID NUCLEAR SHUFFLEK VMMIRROR
BALLGMVN COMPUTER KAGAIN MROADS NUMBER SKFIB VMPACKAGE
BARICAVN CRATE KBUILD MSE07B NUMCON SKWLTH VMPRINCE
BCHESS CRITICAL KCOIN MSTRING OLDMAPS SOCCER VMQTREE
BESTSPOT CROSS12 KDIFF MTOTALF OPTCUT SOPENP VMREL6
BILL CVPDROME KHISTORY MULONE ORGAN SPBINARY VMROOK
BINLADEN DAMAGE KKDD MYSTERY PARIGAME SPQUEUE VMROPES
BINPACK DEMSO KMEDIAN MZVRK PASSWORD STABLE VMRR
BINTREE DGOLD KMIN NAIL PBCDEM STMERGE VMSCRMBL
BNWNIM DHCAT KPASS NETWRKNB PBCGANGS STNODE VMSINCOS
BONES DHFUNC KPLANK NHPAINT PBCWATER STOCK VMSORT
BONGDA DHLEXP KTOUR NHREMIND PBCWRI STONE1 VMSPEED
BONUS DHLOCK LAMP NK05MNIM PBIR STRANGE VMSQ
BOSS DHRECT LATGACH NK2MFS PCIRCLE STRAVEL VMSWAP
BUBBA1 DHSERV LCS2X NKA1 PCYCLE SUBD VMTRIP
BUS_ DIAMOND LEM2 NKABD PERC SUMTREE VMUNCH
BWPOINTS DIGIT0 LEM3 NKBM PERIODNB SUMXOR VMWTREE
C11ANT DISNEY1 LEM4 NKBRACKE PERMUT TABLIC VMYT
C11ANT2 DISNEY2 LEM5 NKBUS PERNALTY TBIKE VOBIGNUM
C11BC2 DIVSEQQ LEM7 NKCABLE PLACE THEME VOBOARD
C11BEAU DQUERY LGAME NKCITY PNUMBER TNHWIFI VOBOARD2
C11CAVE DSUMMITS LINEGAME NKCNT1 POST TOURS13 VOBRACK
C11CUT DTOGRADA LIQ NKCNT2 POST3 TPTICKET VOCACTUS
C11DOLL FACUP LIS NKCOMP POTATO TRAKA VOCARD
C11GENIE FIBVAL LIS2VN NKDIVSEQ PTRANG TRAPEZOI VODEFEND
C11ID FIRS LITES NKFLOW PWALK TRAVEL12 VODIVIDE
C11KM FLOYD LKNIGHT NKGSHOW PWRFAIL TREECST VODONCAY
C11LOCK FOCUS LNACS NKGUARD QBBISHOP TREELINE VOGCDSUM
C11PAIRS FSELECT LQDBUS NKINV QBCIRARC TRICIR VOITSORT
C11PASS FWATER LQDHAUNT NKJUMP QBMAX TRILAND VOJLEV
C11PF GAME3112 LQDRACE NKLEAVES QBMSEQ TTRIP VOLIGHTS
C11PINES GLOVE LTEAM NKLETTER QBMST TWIST VOLIS
C11PIPI GOHOME LUBENICA NKLINEUP QBPAL TWO VOS2SUM
C11PNUM GONDOR MARS NKLP QBRECT UPGRANET VOSFENCE
C11ROOKS GRAPH_ MATCH1 NKMAXSEQ QBROBOT V11HH VOSNET
C11SEQ GS MATRIX NKMINERS QBSEGPAR V11WATER VOSTRIP
C11SEQ2 GSP1 MAXARR1 NKNUMFRE QBSEQ V8ORG VOTELPH
C11SEVEN GSS MAXNUM NKPALIN QBSQUARE V8SCORE VOTREE
C11SSTR HAF1 MBIPALIN NKPATROL QBSTR VBGRASS VPARTSUM
C11SWAP HAM12 MBRACKET NKPOLI QHROAD VBOARD VQUERY
C11TEST HARBINGE MDIGITS2 NKREZ QMAX VCOLDWAT VRATF
C11TOUCH HEADTAIL MECUNG NKRTEST QMAX2 VCOWCAR VSTEPS
C11TRCNT HEAP1 MEDIAN NKSEQ QOS VCOWFLIX VTRI
C11WATER HELPPM MEO NKSGAME QTBIT VDANGER WAVE
C11XOA HIREHP MESSAGE NKSPILJA QTDIVSEQ VMAOCE WCALC
C11YARD HIWAY2 MEXICO NKTARDY QTLOVE2 VMCOMP WINNER
CAR HP09STAL MINCOST NKTEAM QTSEQ VMCOUNT WORDCNT
CARDS HSPC14B MINK NKTICK RABGAME VMCXG WS
CARDSHUF HSPC14C MINROAD NKTOSS RIDERHP VMDOTA XMAS
CATGO HSPC14G MIXUP2 NKTRAFIC ROBOCON VMECLIP XOINC
CHEAT INFORMAC MKUHAR NKTREE ROPER VMEMPIRE XOR
CHEER INSUL MMAXPER NOTE ROTATION VMKEY

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 IOI2008 NK05DSRT POINT QBHV TEST
DTKSUB LABUDOVI NKGAME QBHEAP SHTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.