Yen Vu

@anvy1102

Viet Nam, Bien Hoa

Institution: THPT chuyen Luong The Vinh

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALAKE CINEMA KCOIN MESSAGE NKNUMFRE QBBISHOP SUMTREE
ANT CMP KDEL MFISH NKONEARC QBBUILD TCDFZ
AREA CNMARBLE KDIFF MILITARY NKPALIN QBCOND TJALG
ASSIGN1 COIN34 KINV MINCOST NKPATH QBDIVSEQ TNHWIFI
AUCTION COLLECT KMEDIAN MINK NKPOS QBGAME TRAFFICN
BAOVE COLOREC KMIN MIXUP2 NKRACING QBHEAP TRAVEL12
BASEH COND KPLANK MLASERP NKREZ QBHV TREAT
BCDIV COUNTCBG KQUERY MMINPER NKRTEST QBMAX TREELINE
BFCHAL COUNTPL KSEQ1 MPRIME NKSEQ QBMSEQ TRILAND
BILL COWGIRL KTREEC MPRIME1 NKSEV QBMST TRIPHP
BINLADEN CREC01 KVIP MPYRAMID NKSGAME QBPAL TWO
BONES CRECT KWAY MRECAMAN NKSP QBRECT UPGRANET
BONUS CRITICAL LATGACH MSTICK NKSTEP QBSEGPAR V11TOUR
BWPOINTS CROSS12 LATGACH4 MTREE NKTABLE QBSELECT V11WATER
C11BC2 CTNBULLS LEM MYSTERY NKTARDY QBSEQ V8ORG
C11BEAU CTNEWS LEM2 NETACCEL NKTEAM QBSQUARE V8SCORE
C11CAVE CWAY LEM3 NK2MFS NKTICK QBTICKET VBF1
C11COMP DIGIT LEM4 NKA1 NKTOSS QHROAD VBF2
C11DOLL DIGIT0 LEM5 NKABD NKTREE QMAX VBGRASS
C11GAR DQUERY LEM6 NKBM NOIXICH QMAX2 VBOARD
C11GENIE DRASHOOT LGAME NKBRACKE NOTE QMAX3VN VCOLDWAT
C11ID DTDOI LIGHT NKBUS NTHUGE QTREE3 VCOWFLIX
C11LOCK DTTUI1 LINEGAME NKCABLE NTSEQ QTSEQ VDANGER
C11PAIRS DTTUI2 LIQ NKCITY NTTREE QUAD VECTOR
C11PIPI DUGOVI LIS NKCNT1 NUCLEAR RECT3 VMRELATE
C11PNUM EQSTR LITES NKCNT2 NUMBER RIDDLE VMSORT
C11ROOKS FIBVAL LKNIGHT NKCOMP NUMBERS RIDERHP VMSWAP
C11SEQ FINDNUM LNACS NKDEC NUMCON ROBOCON VMTEST
C11SEQ2 FIRS LQDGONME NKDIVSEQ PARIGAME ROPER VMUNCH
C11SEQ3 FLOYD LQDRECT NKEDIT PBCDEM ROTATION VNCUT
C11SEVEN FSELECT LSCSC NKFLOW PBCFIBO SAFENET2 VNEMPIRE
C11STR2 FWATER LSPALIN NKGOLF PBCISPIS SAILS VOEXC
C11TEST GPMB LTEAM NKGUARD PBCSEQ SBOOST VOLIS
C11WATER GRAPH_ LTPMSEQ NKH PBCWATER SCOLLECT VPARTSUM
CAPITAL GSS LUBENICA NKINV PBCWRI SDRIVE VRATF
CAR HAF1 LUCKYNUM NKJUMP PCIRCLE SEARCH VSTEPS
CASTLE HAM12 M3TILE NKLAND PERC SEC VTRI
CATALAN HELPPM MARS NKLEAGUE PIZZALOC SHHV VUKVN
CBUYING HIREHP MAUGIAO NKLETTER PLACE SKFIB VWORDPOW
CENTRE28 HOUSES MAXARR1 NKLEXIC PNUMBER SPQUEUE WEATHER
CHAIN2 INSUL MBUS NKLINEUP POTATO SPSEQ YUGI
CHATCHIT INTEGER7 MCLEAN NKLP PTQMSEQ STABLE
CHEER JUPI MDIGITS2 NKMAXSEQ PTRANG STNODE
CHESSCBG KAGAIN MDOLLS NKMOBILE PWALK SUBD
CHNREST KBUILD MECUNG NKNET PWRFAIL SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HOUSE LABUDOVI MINMOVE PYRAMID2
KQUERY2 LQDDIV NHPAINT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.