Hoang Nguyen

@lonelyheart888

United States, Amherst

Institution: PTNK

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CON KBUILD MESSAGE NKMINES QBHV TOURS13
ALADDIN COND KCOIN METERAIN NKNL QBMARKET TRAFFICN
AMSSEQ COUNTCBG KINV MFISH NKNUMFRE QBMAX TRAVEL12
AREATRI COUNTPL KMEDIAN MILITARY NKPALIN QBMSEQ TREENUM
AUCTION COWGIRL KMIN MINK NKPATH QBMST TRILAND
BAOVE CPRIME KNIGHTS1 MINMOVE NKRACING QBPAL TTRAVEL
BASEH CRATE KPLANK MIXUP2 NKREZ QBRECT TWINSNOW
BCDIV CRITICAL KTREEC MJOURNEY NKSEQ QBROBOT UPGRANET
BCHESS CROSS12 LASCALE MKFLAGS NKSGAME QBSCHOOL V11WATER
BFCHAL CRUELL LATGACH MLASERP NKSP QBSELECT V8ORG
BIC CTF LATGACH4 MMASS NKSTEP QBSEQ V8SCORE
BIGNUM CTNBULLS LEM3 MMAXPER NKTARDY QBSQUARE V8SORT
BILL CTNEWS LEM6 MMINPER NKTICK QBSTR VBF1
BINARY2 CTREE LIGHTS MMMGAME NKTOSS QHROAD VBF2
BINLADEN CVPCALEN LINEGAME MNE07 NKTREE QMAX VBGRASS
BINTREE CVPDROME LIQ MNERED NKTRIO QMAX2 VBOARD
BONES CWAY LIS MPRIME NOIXICH QTLOVE VCOLDWAT
BONUS DD8HUONG LITES MPRIME1 NOTE QTLOVE2 VCOWFLIX
BONUS13 DGOLD LKNIGHT MPTLT NSP QUAD VDANGER
BWPOINTS DIGIT LNACS MRECAMAN NSRAIL RABGAME VECTOR
C11BC2 DIGIT0 LQDGONME MRECT1 NTPFECT RABGAME1 VMAOCE
C11BEAU DOMINO88 LSFIGHT MSTICK NTTREE REVAMP VMBW
C11CAVE DTDOI LSTTCD2 MTWALK NUCLEAR ROADS VMECLIP
C11FBR DTTUI1 LTPMSEQ MULONE NUMCON ROBOCON VMMTFIVE
C11GENIE ELEVATOR LUBENICA MYSTERY ONE4EVER ROCKS VMRR
C11ID EQSTR LUCKYNUM MZVRK ORGAN ROPER VMSORT
C11LOCK ETF LUYTHUA2 NBFA PALINY ROTATION VMSQ
C11PAIRS FBRICK M00PAIR NDCCARD PARIGAME SDRIVE VMSWAP
C11PIPI FIBVAL M3TILE NETACCEL PBCDIV SEARCH VMTEST
C11PNUM FINDNUM MAJSTOR NICEQUAD PBCFIBO SEARCH1 VMTRIP
C11ROOKS FIRS MAKHOA3 NK05DSRT PBCGANGS SHCH VMUNCH
C11SEQ FLOYD MATCH1 NK05MNIM PBCISPIS SHHV VNCUT
C11SEQ3 FSELECT MAUGIAO NKABD PBCSEQ SHTH VNEMPIRE
C11STR2 FWATER MAXARR1 NKBM PBCWRI SNSEQ VOCARD
C11TRCNT GAME3112 MAXARR2 NKCABLE PCIRCLE SOCCER VOJLEV
CAR GPT MAXCUB NKCITY PCYCLE SPBINARY VOJUSER
CBUYING GRAPH_ MAXNUM NKCNT1 PERC SPSEQ VOSTR
CENTRE28 HAM12 MBEEWALK NKDIVSEQ PIZZALOC SPSUM VOVAGAME
CHATCHIT HEAP1 MBIPALIN NKEDIT PNUMBER STABLE VPARTSUM
CHEAT HELPPM MBLAST NKFLOW POST STMERGE VRATF
CHEER HINHTHOI MCARDS NKGIFTS POST3 STNODE VSTEPS
CHESSCBG HIREHP MCIRGAME NKH POTATO STRANGE VTRI
CHNTOWER HIWAY MCITYHAL NKINV PTQMSEQ STRHFI VUKVN
CIJEVI HOUSES MCLEAN NKJUMP PTRANG SUBD VWORDPOW
CINEMA ILSMATH MCLONUM NKLAND PWALK SUBSTR WCALC
CMP INSUL MCOINS NKLEAGUE PWRFAIL SUMXOR WEATHER
CNMARBLE IOIBIN MDIGITS NKLETTER PYRAMID2 SUPERSUM WORDCNT
COIN34 ITREE MDIGITS2 NKLEXIC QBBISHOP TABLIC XAYNHA
COLOREC IVANA MDOLLS NKLINEUP QBDIVSEQ TJALG XMAS
COMMAND JUPI MECUNG NKLP QBGAME TOPALIN XUCXAC
COMNET KAGAIN MEO NKMAXSEQ QBHEAP TOTALODD YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY CHESS_ GSS MCHAOS NUMBER SPQUEUE
BONGDA CLOCK INCVN MOVIES PALDR TCDFZ
BRIDGES CT KSPREE NEAREST QBPOINT THEME
C11GAME1 FINFRAC KTUAN NKTABLE QBTRANS TPTICKET
C11KM GCDSUM LQDRECT NTNA RIDDLE TRICIR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.