Nhat TRINH

@n_cqt

Viet Nam, Binh Phuoc

Institution: cqtgroup

nothing to talking more

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CHAIN2 GSS M3TILE NKLINEUP QBCIRARC TNHTEST
AMSSEQ CHATCHIT HAF1 MATCH1 NKLP QBDIVSEQ TOPALIN
ANT CHEAT HAM12 MATCH2 NKMAXSEQ QBGAME TOTALODD
ASSIGN1 CHEER HEAP1 MAXARR1 NKMSG QBHEAP TOURS13
AUCTION CHESSCBG HELPPM MAXARR2 NKNUMFRE QBHV TRAFFICN
BALLGMVN CHNTOWER HINHTHOI MBEEWALK NKPALIN QBMAX TRAVEL12
BARICAVN CINEMA HIREHP MBLAST NKPATH QBMSEQ TREELINE
BASEH CLOCK HIWAY MCARDS NKPATROL QBMST TREEPATH
BCDIV CMP ILSMATH MCIRGAME NKPOLI QBPAL TRICIR
BCHESS CNMARBLE ILSMATH2 MCITYHAL NKPOLY QBPOINT TRILAND
BESTSPOT COLOREC INSUL MCLEAN NKRACING QBRECT TTRAVEL
BFCHAL COMNET IOIBIN MCONVOI NKREZ QBROBOT TTRIP
BIC CON KAGAIN MDIGITS NKSEQ QBSCHOOL TWINSNOW
BIGNUM COND KBUILD MDIGITS2 NKSGAME QBSELECT TWO
BILL COUNTCBG KCOIN MDOLLS NKSP QBSEQ UPGRANET
BINARY COUNTPL KCOLLECT MECUNG NKSTEP QBSQUARE V11HH
BINARY2 COWGIRL KDEL MELE3 NKTABLE QBSTR V11WATER
BINLADEN CPRIME KDIFF MESSAGE NKTARDY QBTICKET V8ORG
BINTREE CRATE KMIN MESSAGE1 NKTICK QBTRANS V8SCORE
BONES CREC01 KNIGHTS1 MFISH NKTRIO QHROAD V8SORT
BONUS CRECT KPLANK MINK NOIXICH QMAX VBF1
BONUS13 CRITICAL KSEQ1 MINROAD NOTE QMAX2 VBF2
BRIDGES CROSS12 KTUAN MIXUP2 NTSEQ QTANCOL VBGRASS
BRTREE CTNBULLS KVIP MMAXPER NTTREE QTKNAP VBLOCKS
BWPOINTS CTNCLN LASCALE MOVE12 NUMCON QTLOVE VBOARD
C11BC1 CTNEWS LATGACH MPILOT OLDMAPS QTLOVE2 VCOLDWAT
C11BC2 CTREE LATGACH4 MPRIME ONE4EVER QTSEQ VCOWCAR
C11CAVE CUTSEG LAZYCOWS MPRIME1 OPTCUT RAOVUON VCOWFLIX
C11CIR CWAY LCS2X MRECAMAN ORGAN REC04 VDANGER
C11DK1 DAMAGE LEM1 MSTICK PAGODA REVAMP VMCOMP
C11FBR DANCING LEM2 MTREE PARIGAME RIDDLE VMLP
C11GENIE DEGREE LEM3 MTWALK PBCDEM ROADS VMRELATE
C11ID DIGIT0 LEM4 MULONE PBCDIV ROBOCON VMSWAP
C11KM DMAYA LEM5 MYSTERY PBCGANGS ROTATION VMUNCH
C11LOCK DSUMMITS LEM6 NBFA PBCISPIS SAFENET2 VNCUT
C11PAIRS DTDOI LGAME NBFD PBCPOINT SBOOST VNEMPIRE
C11PASS DTGAME LINEGAME NBFM PBCSEQ SDRIVE VN_ZR_I
C11PF DTTUI1 LIQ NETACCEL PBCWATER SEARCH VOCARD
C11PIPI DTTUI2 LIS NK05DSRT PBCWRI SEC VOJLEV
C11PNUM EGG LITES NK2MFS PCIRCLE SHHV VOJUSER
C11ROOKS ELEVATOR LKNIGHT NKABD PCYCLE SHTH VOLIS
C11SEQ ENET LNACS NKBUS PERC SPBINARY VOSTR
C11SEQ2 EQSTR LQDFARM NKCABLE PIZZALOC SPSEQ VPARTSUM
C11SEQ3 FACUP LQDFIBO NKCITY PNUMBER SPSUM VRATF
C11SEVEN FIBVAL LQDGONME NKCNT1 POST STABLE VSTEPS
C11STR2 FINDNUM LQDHAUNT NKCNT2 POST3 STMERGE VTRI
C11TEST FIRS LQDRECT NKDIVSEQ PRAVO STNODE VTRI2
C11TOUCH FLOYD LSCSC NKEDIT PRODUCT STRANGE VUKVN
C11TRCNT FSELECT LSEA NKGUARD PTQMSEQ SUBSTR WCALC
CAR FWATER LSFIGHT NKH PTRANG SUMTREE WEATHER
CASTLE GONDOR LSORTVN NKINV PTREE SUMXOR WORDCNT
CATALAN GPMB LTPMSEQ NKJUMP PWALK TCDFZ XAYNHA
CATGO GPT LUBENICA NKLEAGUE PWRFAIL THEME XMAS
CBUYING GRAPE LUCKYNUM NKLEAVES PYRAMID2 THREE YUGI
CENTRE28 GRAPH_ M00PAIR NKLETTER QBBUILD TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.