Khánh Duy Nguyễn Hoàng

@duy_sau_rom

Viet Nam, Hochiminh

Institution: Ho Chi Minh University of Science

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ COIN34 KDIFF MIXUP2 NKRACING QBSQUARE V8SORT
AUCTION COLOREC KMIN MLASERP NKREZ QBSTR VBF1
BARICAVN COMMAND KPLANK MMASS NKSEV QHROAD VBF2
BASEH COUNTCBG KSPREE MMMGAME NKSGAME QMAX VBGRASS
BCHESS CRUELL2 LANDK MNE07 NKSTEP QMAX2 VBOARD
BFCHAL CTNBULLS LASCALE MNERED NKTARDY QTSEQ VCOLDWAT
BILL CTREE LATGACH MOVIES NKTICK QUAD VCOWFLIX
BONES DGOLD LCA MPRIME NKTREE RIDDLE VECTOR
BONUS DIGIT LEM2 MPRIME1 NOIXICH ROBOCON VKNIGHTS
BONUS13 DIGIT0 LEM3 MRECAMAN NSP ROTATION VMRR
BOXMAN DRASHOOT LEM6 MTWALK NTHUGE SBOOST VMUNCH
BPAINT DTDOI LGAME MULONE NTTREE SDRIVE VNCUT
BWPOINTS DTTUI1 LINEGAME NBFA NUMCON SEARCH VOCACTUS
C11BC2 EGG LIQ NETACCEL PARIGAME SEARCH1 VOCARD
C11CAVE EQSTR LIS NK05MNIM PBCFIBO SHHV VODEFEND
C11CUT FASTEXPR LITES NK2MFS PBCWRI SOCCER VOJLEV
C11GAME2 FIBVAL LKNIGHT NKABD PCIRCLE SPSEQ VOJUSER
C11ID FINDNUM LNACS NKBM PERC STABLE VOLIGHTS
C11LOCK FIRS LQDDIV NKCABLE PERNALTY STRANGE VOSMAXK
C11PAIRS FLOYD LQDRECT NKCITY PLACE SUBSTR VOSTR
C11PF GAME3112 LTPMSEQ NKDIVSEQ PNUMBER SUMXOR VRATF
C11PNUM GPMB LUBENICA NKEDIT POST SVADA VSTEPS
C11ROOKS GRAPE LUYTHUA2 NKFLOW POST3 TABLIC VUKVN
C11SEQ HAM12 M3TILE NKH PTRANG TAXID WCALC
C11SEQ2 HEAP1 MAJSTOR NKINV QBAGENTS TPTICKET WEATHER
C11SEQ3 HINHTHOI MAKHOA3 NKJUMP QBBISHOP TRAVEL12 WORDCNT
C11TRCNT HP09ANTS MATCH1 NKLEAGUE QBMARKET TREAT XAYNHA
CBUYING HP09STAL MAXARR1 NKLETTER QBMAX TREELINE XMAS
CHAIN2 INSUL MCITYHAL NKLINEUP QBMSEQ TRILAND
CHATCHIT IOIBIN MCOINS NKLP QBMST TWO
CHEAT JUPI MDIGITS2 NKMAXSEQ QBRECT UPGRANET
CINEMA KAGAIN MECUNG NKNUMFRE QBROBOT V11STR
CLOCK KANDP MEO NKPALIN QBSCHOOL V11WATER
CMP KCOIN MINK NKPATH QBSELECT V8SCORE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BRIDGES CHUOIHAT FMATCH MAXNUM NKTABLE POTATO QBPAL
C11GAME1 CPRIME HAOI5000 MINMOVE NKTRIO PTQMSEQ SETNJA
CARDS CTNOWN HIWAY MMATRIX NUMBER QBHEAP TPBISHOP
CASTLE DEGREE ITREE MMAXPER OPTCUT QBHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.