Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2010-07-08 07:48:59 zendobk
5s chắc là để "for u:=2 to trunc(sqrt(i)) do" đó :D
2010-07-07 15:10:35 Võ Quang Hòa
Bài này làm gì để đến tận 5s thế này nhỉ. Xem bảng thì chương trình mình chỉ mất 0.27 giây chứ mấy hii
2010-07-07 15:08:57 Võ Quang Hòa
@Lê Đỗ Tân : cái đó chắc là không dùng được rồi, hihi
2010-07-07 15:01:58 Võ Quang Hòa
Đề nghị viết thống nhất nha, đã là khoảng thì phải là () chứ không phải là [], [] là đoạn
2010-06-11 04:27:24 The Immortal
bài này ko phải nhập xuất file à
2010-06-07 09:38:10 Lê Ðỗ Tân
[Code] nè:
var a,b,i,u:longint; lasnt:boolean;BEGIN readln(a,b); for i:=a to b do begin lasnt:=true; begin if i=1 then lasnt:=false; if i>3 then for u:=2 to trunc(sqrt(i)) do if i mod u = 0 then begin lasnt:=false; break end; end; if lasnt then writeln(i); end;END.
2010-06-07 09:26:42 Nguyễn Công Chức
the co ai cho toi hoi cai loi nay la gi khong: chạy bị lỗi (SIGSEGV)
Khong bik no bao j nua~
2010-04-08 03:58:21 Sasuke_Code
thuj em po' tay lun ak!moi cach' nhanh nhat mak em nghj~ ra deu` hok dc roj`!
2010-04-05 02:33:46 Le Van Bao
ko dc rui
2010-02-14 13:38:14 Trùm chép code ...
oi dm cái sàng
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.