Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2016-01-25 06:01:28 Raz-Kul
Từ khi biết đến sàng Eratosthenes =))
2015-11-01 09:56:42 [ND]๖ۣۜMiniString
Toàn bị tràn bộ nhớ!
2015-08-05 16:57:06
nua dam ac
2015-08-05 16:57:05
nua dam ac
2015-08-05 16:57:05
nua dam ac
2015-05-03 07:32:07 Như Ngọc
:v

Last edit: 2015-05-03 07:34:31
2015-04-22 04:11:45 Phạm Huỳnh Nhật
0.00s ^^
2015-02-10 17:07:16 gà mờ
cho mình hỏi chút. Sao biên dịch trên Visual 2013 Ultimate nó chạy ngon lành mà sao gửi bài lên này lúc nào cũng lỗi biên dịch vậy ạ :( buồn thiệt
2015-01-05 13:41:15 Bee
PROGRAM Pnumber;

USES Crt;

VAR a,b :Longint;
free :Array[1..200000] of Boolean;

procedure Prime;
var i,j :Longint;
begin
fillchar(free,sizeof(free),true);
free[1]:=false;
for i:=2 to b do
if (free[i]) then
for j:=i to (b div i) do
if (i*j<=b) then free[i*j]:=false
else break;

for i:=a to b do
if (free[i]) then writeln(i);
end;

BEGIN
assign(input,''); reset(input);
assign(output,''); rewrite(output);
readln(a,b); Prime;
close(input); close(output);
END.
2015-01-02 13:36:25 Phạm Minh Trương
..

Last edit: 2015-01-02 13:37:04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.