Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2011-05-08 00:59:52 ☺Minh Thach☼
Chang bik sai o cho nao
2011-04-15 10:59:48 KHD
san nguyen to chi can lam cai sang roi mat 1 vong for la ra roi con j
2011-03-15 00:59:02 CHAY QUA NHANH
co ban ma` de vay

Last edit: 2011-03-15 01:01:53
2011-01-07 03:54:58 ☺Minh Thach☼
hi hi

2010-12-19 16:10:37 Nguyễn Xuân Bách
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91

2010-09-10 16:15:08 Sâu Lười
Don't post any source code here.
2010-08-19 04:26:21 Sayuri
Sàn nguyên tố là thế nào bạn :|
2010-08-19 04:25:40 Sayuri
Thuật toán tui nghĩ ra mất ~5s :(
Bác nào có thuật toán hay thì hướng dẫn tui với :((
có j mail gemini.sayuri0903@gmail.com nhé :(
2010-07-29 03:21:13 lee
mình mất 0.08s. dùng sàn nguyên tố là ra.

Last edit: 2010-07-29 03:23:58
2010-07-12 16:34:36 Chien Tran
Là khoảng (A, B) hay là đoạn [A,B] vậy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.