Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2012-09-12 08:12:29 Gà Con Lon Ton
đạt yêu cầu là bao nhiêu điểm nhỉ:|
2012-08-08 13:48:11 Nguyễn Tính
hong biet soa dung phep san thi sai.,
2012-08-07 14:07:28 Vi Tiểu Bảo


Last edit: 2012-11-13 16:33:48
2012-03-01 16:15:13 2ez


Last edit: 2012-10-13 14:33:39
2012-02-04 11:25:46 nguyen trong phuoc
qua te
2011-12-08 01:37:07 doctorthanh
de bai la tim trong doan the ma out put lai tim trong khoang.
vay la sao?
2011-11-18 13:00:14 Nguyen Tai Duc
trả lời bạn bao giờ mới hết ngu:
never hết ngu
2011-11-09 02:55:07 Bùi Thanh Thiên
bác nào giỏi pascal chỉ tui với :))
yahoo : anh_la_h0t_b0y_n01@yahoo.com
2011-11-02 09:06:35 thanhphuc
bai nay dung sang nguyen to la xong thui ma
2011-09-16 07:13:15 Ðỗ Quốc Bảo
AC =>> bài cũng không khó, 2 vòng for thôi, 1 vòng chạy, vòng kia kiểm tra
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.