Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pnumber


Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2014-11-08 10:02:20 Trần Tuấn Anh
Hai oi
2014-10-27 09:22:18 Nguyễn Tiến Khoa
SIGABRT...
bị lỗi này là sao vậy
2014-10-14 10:41:58 Gao Ðen~Bò Tót Mãnh Lực
const fi='pnumber.inp';
fo='pnumber.out';
var f,g:text;
a,b:longint;
x:array [1..200000] of boolean;
procedure doc;
begin
assign(f,fi); reset(f);
assign(g,fo); rewrite(g);
readln(f,a,b);
end;
procedure sang;
var i,j:longint;
begin
fillchar(x,sizeof(x),true);
x[1]:=false;
i:=2;
while i<=200000 do
begin
j:=2;
while i*j<=b do
begin
x[i*j]:=false;
j:=j+1;
end;
i:=i+1;
end;
end;
procedure xuli;
var i:longint;
begin
for i:=a to b do
if x[i] then writeln(g,i);
end;
begin
doc;
sang;
xuli;
close(f);
close(g);
end.
cho mình hỏi tí là bài này sao bị lỗi vậy?
2014-10-04 12:59:06 Lang Duc Khai
var n,i,a,b,j:longint;
function nt(n:integer):boolean;
var ok:boolean;i:integer;
begin
ok:=true;
for i:=2 to n-1 do
if n mod i=0 then ok:=ok and false;
if n<2 then nt:=false else nt:=ok;
end;
begin
readln(a,b);
for j:=a to b do
if nt(j) then writeln(j);
readln
end.
có ai biết sai ở đâu không ? chỉ mình cái ? nộp bài nó bảo sai ak @!@
2014-10-04 12:29:08 Lang Duc Khai
sao mk test trên máy đúng mà nộp lại báo sai là sao nhỉ ???
2014-09-04 16:20:53 Gareth Bale
sàng nguyên tố ?
2014-06-19 10:04:03 CHT_M
sàng nguyên tố hoặc tìm theo 6 (chả bik gọi là cái j) đều đc AC, bài này sàng thì dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
2014-01-20 14:05:36 Nguyễn Văn Nam


Last edit: 2014-04-16 01:46:36
2013-11-29 15:21:17 Xiao Lang
Sàng số nguyên tố AC luôn
2013-11-24 17:56:25 Nguyễn Hoàng Nam
sàng erathor trên wikipedia
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.