Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mulone


Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2010-05-22 10:37:13 [Bit | ACer]
Mình mới tham gia, bài này dễ, nhưng ko hiểu bài này nhập dữ liệu từ bàn phím hay file vậy? Xin lỗi vì hỏi hơi ngu:(
2010-05-18 15:07:40 Lê Ðỗ Tân
Bài này tớ làm mãi cuối cùng thì ACC hahaha!

Last edit: 2010-05-27 05:11:29
2010-03-13 10:37:57 Mr. No one...
xài widestring là đc thôi
2010-03-08 12:28:30 viet
anh oi moi dong co 255 ki tu
ma voi n=1000000 thi viet kieu gi
2010-01-13 02:35:14 Nguyễn Trung Hiếu
giới hạn số test ở đây là bao nhiêu vậy
2010-01-09 04:44:12 MrBin
vcmb
2009-12-02 11:04:42 Quang teo
Mình làm trong TB 7.0 dc nhưng vào đây lại ko đúng một test nào ?
2009-09-24 02:48:22 ZuzooVn
chạy bị lỗi (SIGSEGV)
hic, mình viết C++ trên vc++ 2008 chạy ngon lành, cứ submit bài là bị lỗi này, ko hiểu sao nữa
2009-08-24 13:33:38 hoang van tru
mình viết trên C# trong víual studio 2008, khi thử ở nhà thì chạy tốt, nhưng khi lộp bài thì có lỗi "Biên Dịch Gặp Lỗi" và cụ thể là lỗi
"syntax error, got token `ERROR', expecting OPEN_BRACE DOT
Mono.CSharp.yyParser.yyException: irrecoverable syntax error
in <0x00818> Mono.CSharp.CSharpParser:yyparse (Mono.CSharp.yyParser.yyInput)
in <0x00079> Mono.CSharp.CSharpParser:parse ()

/sources/tested.cs(6) error CS8025: Parsing error
Compilation failed: 1 error(s), 0 warnings "

vậy cho mình hỏi, không biết co phải do mình viết trên C# trong víual studio 2008, lên không dich được hay không?
mình cảm ơn.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.