Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mulone


Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2015-08-18 09:47:20 Phạm Quốc Du Thiên
Có quy luật, dùng ngôn ngữ nào đó(ví dụ python) có sẵn tính số lớn sẽ thấy quy luật.
2015-08-08 17:25:41
bai nay ao? loi @@ lam o may dung den 1k5 mak nop len kqs la sao @@
2015-08-01 16:15:01
an dc test den 100~~

2015-06-20 18:31:26 ptt
sue nói bậy á, đối xứng chỉ đúng tới lũy thừa 8 hay 9 thôi, lũy thừa lớn hơn quy luật khác
2015-06-20 18:30:24 ptt
trâu cũng ac
2014-11-27 17:22:40 Transistor
trâu 30 lines AC
2014-11-19 16:32:18 Sue
quy luật là ngồi xử lí số lớn + số đối xứng :v đảm bảo chuẩn 1 tỉ %

Last edit: 2014-11-27 14:02:07
2014-11-11 09:50:16 Change The World
trâu cũng AC =))
2014-09-29 03:21:00 Edward Kenway
ai có ý tưởng hay thủ thuật gì chỉ mình với
2014-08-28 21:43:06 ??? Ares
1 đấm AC với code chưa quá 30 dòng :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.