Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mulone


Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2012-08-06 16:32:41 Nguyễn Tính
cho d=1 chạy đến n, i=1 tang deu va xuat ra, neu i==10 thì i=0, neu i==8 thì i++, và từ n+1 đến n+n-1 thì cho i giảm, if i<0 thì i=9, nếu i==1 thì i--.
2012-08-01 03:57:44 Huỳnh Nhật Linh
ai cho mình bộ test xem.... sao ko đúng mãi thế??
2012-07-11 15:48:16 Nguyen Nhat Long
ai ac cho em may test
2012-07-11 15:33:11 Nguyen Nhat Long
test 0 la gi sao vua chay da kq sai?
ro rang la dung co kiem tra bang nhan so lon
2012-06-21 14:29:29 Vi Tiểu Bảo
ro rang , time la 4s, mk chay max chi 1s ma sao lai thong bao la chay wa lau nhi
2011-10-21 11:11:09
phù, cuối cùng cũng xong
2011-10-19 15:36:32
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1
2011-08-17 03:18:45 BON
giới hạn k là bao nhiêu thế anh?
2011-07-28 05:52:31 Ðỗ Trang Vương
ban trinh thi thu cho minh hoi dung fast write la nhu the nao duoc khong
2011-05-11 05:34:02 KHD
qui luat cung tim. bai da lam duoc. test di test lai ma van sai
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.