Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mulone


Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2021-05-27 18:02:35
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MULONE
2020-06-22 15:53:09
cái link https://bit.ly/2eGhgab mà thằng ở dưới gửi là link 18+ nha. đừng bấm vào
2019-07-29 08:56:51
1 đấm ac code: https://bit.ly/2eGhgab . Khỏi cảm ơn
2019-01-09 02:48:35
1 Đấm AC :3
2018-12-25 08:35:18
Cái tên bài :)
2018-03-26 09:46:57
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1675/mulone-spoj/
2018-03-21 03:57:59
trAU AC
2016-06-14 17:41:50 Nguyễn Ngọc Minh
1
121
12321
1234321
123454321
12345654321
1234567654321
123456787654321
12345678987654321
1234567900987654321
123456790120987654321
12345679012320987654321
1234567901234320987654321
123456790123454320987654321
12345679012345654320987654321
1234567901234567654320987654321
123456790123456787654320987654321
12345679012345678987654320987654321
1234567901234567900987654320987654321
123456790123456790120987654320987654321
12345679012345679012320987654320987654321
1234567901234567901234320987654320987654321
123456790123456790123454320987654320987654321
12345679012345679012345654320987654320987654321
1234567901234567901234567654320987654320987654321
1-->25
2015-09-25 14:24:32 Nghia
bình phương số lớn đảm bảo ac...mà max nhẹ
2015-09-08 14:19:41
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.