Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MULONE - Nhân 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mulone


Cho số S = 111...11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

- Dòng đầu tiên: số lượng test k.

- k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n - số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

- Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-01-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PIKE PYTHON PYTHON3 PY_NBC TEXT
Nguồn bài:

hide comments
2013-06-25 13:46:28 Phạm Mạnh Hưng
hóa ra là thế@! Lưu các dãy số vào mảng.
- nếu n < 10 thì xuất luôn
- lớn hơn thì xuất lần lượt theo quy luật@!
Dùng Calculator để nhân tìm quy luật

Nếu không lưu mảng thì khả năng LTE là rất cao

Last edit: 2013-12-21 13:51:14
2013-03-22 14:01:38 CQT SKELETON


Last edit: 2013-12-26 14:59:30
2013-03-11 01:22:10 Nguyenduytoan
testv sai
2013-03-11 01:22:06 ♥_(decade_98)_ ♥
chạy quá lâu, vãi
2013-02-17 09:17:21 @Love@
4s lận @@
2013-02-14 04:48:42 a;slkfjasl;fkj
sao có quy luật rồi mà kiểm tra mãi mà ko thấy đúng nhỉ O.o
2013-01-09 06:37:36 a;slkfjasl;fkj
k không có giới hạn à ???
2012-10-13 01:37:23 Mai Vãn Trường
chạy trên máy đc mà gửi lên báo kết quả sai@@
2012-10-07 16:09:23 Stupider
lúc đầu nhìn n nguy hiểm quá hóa ra dễ ghê :|
2012-08-25 07:35:40 Hoàng Minh
NZEC!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.