Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2012-11-04 14:16:09 Một Bạn Trai Giấu Tên
đề lừa tình quá :))
2012-11-04 12:47:29 ờ -_-
bài này làm kiểu gì nhỉ
2012-10-06 16:47:13 a;slkfjasl;fkj
la sao nhi, sao lai ra 111 ???
2012-10-05 12:42:02 Stupider
chả hỉu sao toàn 25đ hóa ra mình viết ngước KQ :|

Last edit: 2012-10-05 13:59:23
2012-07-17 14:46:54 Vi Tiểu Bảo
va~i.cuoi cung AC
2012-07-04 15:10:43 Lương Ðức Tuấn Ðạt
Bài này lừa tình rồi =]].
Mà Output sai .
2012-06-19 04:11:47 Vi Tiểu Bảo
the la sao, co ban nao giai thich giup minh sao test lai ra 111 ko
2012-04-23 05:55:03 Anonymous
lừa tình thoy, giới hạn nhỏ
2012-03-28 16:00:25 Doraemon Grapes
đùa nhau chỗ H:D
2012-03-23 14:10:22 L K L
muoi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.