Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BASEH - Cơ số H

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

  • a[1]=1;
  • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
  • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

  • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

  • 0< K <=1000000000.
  • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-07-26
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2015-09-14 17:10:53
phep / trong c++ thi cung cha can -1 lm j @@
2015-06-29 12:05:11 Nguyen Thuy Linh
tớ bị trĩ :3
2015-06-17 09:22:06 Thắng Ðam Mê
đề lừa tình chính hiệu rồi
2015-04-19 11:21:04 Phong
tsao lai tk ???
2015-03-27 12:46:08
Đề nghị chỉnh lại đề cái :))) Bài này có khác gì bài chuyển đổi K thành xâu nhị phân đâu :)))
2015-02-17 07:21:55 N�ng D�n John
phát đầu té ngửa
đấm phát nữa AC
2015-02-17 07:21:55 N�ng D�n John
phát đầu té ngửa
đấm phát nữa AC
2015-01-30 17:13:10 N�ng D�n John
Đệ quy bản chất là quay lui đó Duy...
2015-01-30 17:12:41 N�ng D�n John
1 phát nằm 1 đống...!!
2015-01-22 06:32:49 Bee
đệ qui đúng mà sao có 12.5 à output có bị gì không trời
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.