Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 92 41.44
338    Roads ROADS 703 21.62
340    Đổi chỗ NK05EOPR 15 9.90
341    Trật tự NK05ORDR 108 21.01
342    Bốc sỏi NK05MNIM 395 31.75
343    Sa mạc NK05DSRT 261 24.10
347    Lazy Cows LAZYCOWS 102 38.34
371    Boxes BOXES 60 35.60
374    Count maximum matrices MATRIX 71 35.40
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 30 19.73
733    Mountain Walking MTWALK 910 27.70
911    Duyệt binh PYRAMID2 612 25.96
934    Truyền tin MESSAGE 1394 28.49
935    Dãy số Catalan CATALAN 653 51.85
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 538 15.18
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 714 33.73
939    Dãy ngoặc BRACKET 291 34.64
940    Quan hệ COND 654 38.63
941    Hai đường đi HIWAY 456 23.36
942    Trao đổi thông tin KWAY 195 38.75
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 265 30.05
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 584 38.44
973    Xâu con SUBSTR 1921 30.66
979    Các hình chữ nhật RECT1 97 17.44
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 375 45.51
982    Mưa thiên thạch METERAIN 343 25.57
984    Hệ thống đèn LIGHT 251 37.09
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 807 25.11
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2012 33.20
1093    Bảo vệ BAOVE 434 26.86
1097    Sao đa giác POLY4 72 31.79
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1603 33.73
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 234 27.20
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1619 41.87
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1398 43.77
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 33.02
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 193 21.71
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 1987 28.18
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1247 33.72
1306    Phép Xor XOR 41 35.44
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 133 15.92
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1071 30.87
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 642 37.70
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 222 39.31
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 684 35.53
1316    Đảo giấu vàng GOLD 217 69.52
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 449 41.87
1323    Mạng điện ENET 191 25.94
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.