Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 88 41.79
338    Roads ROADS 688 21.80
340    Đổi chỗ NK05EOPR 15 9.90
341    Trật tự NK05ORDR 107 21.41
342    Bốc sỏi NK05MNIM 386 31.86
343    Sa mạc NK05DSRT 257 24.12
347    Lazy Cows LAZYCOWS 102 38.34
371    Boxes BOXES 59 36.54
374    Count maximum matrices MATRIX 71 35.40
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 30 21.46
733    Mountain Walking MTWALK 866 27.93
911    Duyệt binh PYRAMID2 605 26.40
934    Truyền tin MESSAGE 1364 28.44
935    Dãy số Catalan CATALAN 639 51.73
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 512 14.79
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 698 33.94
939    Dãy ngoặc BRACKET 282 34.35
940    Quan hệ COND 638 38.50
941    Hai đường đi HIWAY 449 23.16
942    Trao đổi thông tin KWAY 194 38.22
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 262 30.04
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 570 38.44
973    Xâu con SUBSTR 1850 30.57
979    Các hình chữ nhật RECT1 95 17.40
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 362 45.17
982    Mưa thiên thạch METERAIN 334 25.24
984    Hệ thống đèn LIGHT 248 37.04
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 773 25.17
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 1962 33.11
1093    Bảo vệ BAOVE 431 26.82
1097    Sao đa giác POLY4 72 32.11
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1556 33.79
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 234 27.27
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1584 41.67
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1360 43.99
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 33.02
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 185 21.35
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 1941 28.16
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1223 33.76
1306    Phép Xor XOR 41 35.44
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 133 15.92
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1055 31.08
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 627 37.43
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 216 39.06
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 646 35.78
1316    Đảo giấu vàng GOLD 217 69.52
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 438 41.77
1323    Mạng điện ENET 189 25.87
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.