Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 572 15.56
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 136 23.49
2580    Số phụ thuộc SUMS 320 20.78
2684    Phân nhóm GROUP 140 29.14
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 273 21.22
3161    Cắt bánh QBCAKE 98 18.28
3171    Phòng cháy FIRE 23 5.43
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 213 39.28
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 23 30.43
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 214 28.39
3753    GONDOR GONDOR 355 63.36
3754    MAJMUN MAJMUN 46 42.33
3877    Cvjetici CVJETICI 194 64.78
3882    Cijevi CIJEVI 170 61.34
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 111 35.47
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 301 39.49
3962    ELEVATOR II MELE2 196 34.51
3975    Most Servings Meal MKUHAR 118 38.33
4010    Chặt cây OPTCUT 489 35.17
4180    Pizza Location PIZZALOC 362 26.23
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4584    Đổi tiền DTDOI 1009 25.63
5293    INCSEQ VN INCVN 315 21.09
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 373 23.66
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 95 24.25
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 35 36.30
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 80 25.40
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 63 51.67
7776    Kind of a blur ANARC09I 39 48.18
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 371 40.25
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 133 33.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 42 51.23
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 66 23.65
8043    ISPIS PBCISPIS 296 33.38
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 211 31.05
8096    Queue SPQUEUE 55 25.82
8588    Harbingers HARBINGE 55 29.73
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 70 63.16
8656    TRI TRI_ 16 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.