Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 538 15.18
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 132 23.57
2580    Số phụ thuộc SUMS 289 20.78
2684    Phân nhóm GROUP 131 29.28
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 258 21.46
3161    Cắt bánh QBCAKE 91 17.84
3171    Phòng cháy FIRE 23 5.47
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 210 39.64
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 23 30.43
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 212 28.55
3753    GONDOR GONDOR 338 63.23
3754    MAJMUN MAJMUN 41 41.83
3877    Cvjetici CVJETICI 181 64.80
3882    Cijevi CIJEVI 170 61.34
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 108 36.11
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 289 39.29
3962    ELEVATOR II MELE2 179 34.36
3975    Most Servings Meal MKUHAR 113 38.23
4010    Chặt cây OPTCUT 466 34.96
4180    Pizza Location PIZZALOC 341 27.15
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4584    Đổi tiền DTDOI 946 25.25
5293    INCSEQ VN INCVN 300 20.69
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 367 23.83
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 94 24.18
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 31 35.00
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 80 25.64
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 56 51.60
7776    Kind of a blur ANARC09I 39 48.18
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 355 39.70
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 132 33.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 42 51.23
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 64 23.52
8043    ISPIS PBCISPIS 296 33.38
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 205 31.67
8096    Queue SPQUEUE 55 25.82
8588    Harbingers HARBINGE 54 29.61
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 70 63.16
8656    TRI TRI_ 16 50.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.