Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 88 41.94
338    Roads ROADS 686 21.80
340    Đổi chỗ NK05EOPR 14 9.70
341    Trật tự NK05ORDR 106 21.29
342    Bốc sỏi NK05MNIM 377 31.74
343    Sa mạc NK05DSRT 255 24.16
347    Lazy Cows LAZYCOWS 101 39.00
371    Boxes BOXES 59 36.54
374    Count maximum matrices MATRIX 71 35.40
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 30 22.11
706    Nhân 1 MULONE 1331 22.63
733    Mountain Walking MTWALK 833 28.16
911    Duyệt binh PYRAMID2 600 26.35
934    Truyền tin MESSAGE 1341 28.26
935    Dãy số Catalan CATALAN 636 51.94
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 501 14.67
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 688 33.83
939    Dãy ngoặc BRACKET 278 34.19
940    Quan hệ COND 632 38.54
941    Hai đường đi HIWAY 442 23.05
942    Trao đổi thông tin KWAY 191 38.74
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 261 29.95
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 557 38.43
973    Xâu con SUBSTR 1769 30.55
979    Các hình chữ nhật RECT1 95 17.71
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 358 45.70
982    Mưa thiên thạch METERAIN 332 25.06
984    Hệ thống đèn LIGHT 248 37.04
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 734 25.34
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 1879 33.12
1093    Bảo vệ BAOVE 427 26.68
1097    Sao đa giác POLY4 72 32.11
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1496 33.87
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 233 27.31
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1534 41.57
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1305 44.06
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 34 32.70
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 179 21.71
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 1896 27.96
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1185 33.76
1306    Phép Xor XOR 41 35.44
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 133 15.92
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1032 31.20
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 626 37.40
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 216 39.23
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 617 35.67
1316    Đảo giấu vàng GOLD 215 70.49
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 436 41.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.