Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 108 38.78
338    Roads ROADS 756 21.87
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.55
341    Trật tự NK05ORDR 112 20.83
342    Bốc sỏi NK05MNIM 415 31.71
343    Sa mạc NK05DSRT 279 23.91
347    Lazy Cows LAZYCOWS 104 36.87
371    Boxes BOXES 65 33.98
374    Count maximum matrices MATRIX 79 35.61
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
733    Mountain Walking MTWALK 972 27.54
911    Duyệt binh PYRAMID2 626 25.96
934    Truyền tin MESSAGE 1469 28.61
935    Dãy số Catalan CATALAN 669 51.85
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 574 15.60
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 738 33.64
939    Dãy ngoặc BRACKET 300 34.87
940    Quan hệ COND 675 38.90
941    Hai đường đi HIWAY 472 23.27
942    Trao đổi thông tin KWAY 209 38.30
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 290 29.40
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 648 39.22
973    Xâu con SUBSTR 2107 30.94
979    Các hình chữ nhật RECT1 97 17.32
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 395 46.38
982    Mưa thiên thạch METERAIN 380 26.34
984    Hệ thống đèn LIGHT 272 37.99
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 864 25.42
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2121 33.10
1093    Bảo vệ BAOVE 469 27.57
1097    Sao đa giác POLY4 73 31.49
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1695 33.98
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 243 26.95
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1702 42.22
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1478 43.77
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 233 22.58
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2060 28.33
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1305 33.64
1306    Phép Xor XOR 42 34.76
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 149 16.08
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1107 30.21
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 671 36.93
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 229 39.03
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 724 35.22
1316    Đảo giấu vàng GOLD 222 69.55
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 470 40.57
1323    Mạng điện ENET 197 26.19
1324    Diện tích hình chữ nhật AREA 570 29.57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.