Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 98 42.57
338    Roads ROADS 730 21.83
340    Đổi chỗ NK05EOPR 15 9.23
341    Trật tự NK05ORDR 109 20.86
342    Bốc sỏi NK05MNIM 407 31.81
343    Sa mạc NK05DSRT 268 23.92
347    Lazy Cows LAZYCOWS 103 37.70
371    Boxes BOXES 62 35.12
374    Count maximum matrices MATRIX 72 35.06
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.74
733    Mountain Walking MTWALK 936 27.77
911    Duyệt binh PYRAMID2 623 26.02
934    Truyền tin MESSAGE 1422 28.48
935    Dãy số Catalan CATALAN 662 51.76
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 558 15.45
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 727 33.77
939    Dãy ngoặc BRACKET 296 34.85
940    Quan hệ COND 665 38.73
941    Hai đường đi HIWAY 469 23.18
942    Trao đổi thông tin KWAY 204 38.29
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 276 29.58
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 606 38.59
973    Xâu con SUBSTR 2000 30.83
979    Các hình chữ nhật RECT1 97 17.37
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 385 46.25
982    Mưa thiên thạch METERAIN 360 25.75
984    Hệ thống đèn LIGHT 261 37.57
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 840 25.33
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2066 33.23
1093    Bảo vệ BAOVE 446 26.99
1097    Sao đa giác POLY4 72 31.79
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1654 33.91
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 241 27.04
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1661 42.08
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1438 43.85
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 220 22.77
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2019 28.26
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1280 33.60
1306    Phép Xor XOR 42 35.62
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 149 16.16
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1088 30.11
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 660 37.15
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 227 39.04
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 706 35.57
1316    Đảo giấu vàng GOLD 219 69.68
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 460 40.95
1323    Mạng điện ENET 196 26.12
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.