Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 109 37.60
338    Roads ROADS 772 21.91
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.50
341    Trật tự NK05ORDR 113 20.61
342    Bốc sỏi NK05MNIM 420 31.69
343    Sa mạc NK05DSRT 281 23.95
347    Lazy Cows LAZYCOWS 106 36.42
371    Boxes BOXES 65 33.98
374    Count maximum matrices MATRIX 80 35.06
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
733    Mountain Walking MTWALK 996 27.29
911    Duyệt binh PYRAMID2 630 25.78
934    Truyền tin MESSAGE 1500 28.75
935    Dãy số Catalan CATALAN 670 51.78
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 578 15.66
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 747 33.73
939    Dãy ngoặc BRACKET 302 34.95
940    Quan hệ COND 679 38.89
941    Hai đường đi HIWAY 474 23.23
942    Trao đổi thông tin KWAY 210 38.37
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 291 29.45
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 652 39.18
973    Xâu con SUBSTR 2161 30.93
979    Các hình chữ nhật RECT1 98 17.34
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 402 46.48
982    Mưa thiên thạch METERAIN 383 26.32
984    Hệ thống đèn LIGHT 274 38.00
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 888 25.06
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2165 33.09
1093    Bảo vệ BAOVE 472 27.65
1097    Sao đa giác POLY4 75 31.83
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1740 33.96
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 248 26.89
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1733 42.23
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1515 43.70
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 236 22.63
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2113 28.34
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1346 33.66
1306    Phép Xor XOR 42 34.76
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 150 16.11
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1120 30.19
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 673 36.68
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 229 38.81
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 731 35.18
1316    Đảo giấu vàng GOLD 223 68.38
1317    Cây P đỉnh ( Cơ bản ) PTREE 472 40.41
1323    Mạng điện ENET 197 26.16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.