Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Quá béo Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
228 863 836 0 24 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2014-08-04 11:54:04 hgminh 100 3.30 10M

C++

4.3.2

2 2014-08-04 14:04:42 JATC 100 0.73 12M

PAS-FPC

3 2014-08-04 14:31:18 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.88 6.6M

C++

4.3.2

4 2014-08-04 14:33:41 Đào Phan Khải 100 0.65 12M

PAS-FPC

5 2014-08-04 17:33:45 HT 100 2.74 186M

C++

4.3.2

6 2014-08-04 17:41:07 .... 100 3.63 8.8M

PAS-FPC

7 2014-08-04 21:28:55 Phạm Thanh Hùng 100 0.92 6.7M

C++

4.3.2

8 2014-08-05 05:26:28 Nguyễn Duy Khánh 100 0.72 22M

C++

4.3.2

9 2014-08-05 06:34:27 Kakabalo 100 0.61 12M

PAS-FPC

10 2014-08-05 07:04:05 anh_huynh 100 0.65 12M

PAS-FPC

11 2014-08-05 07:12:43 Duc M. Pham 100 0.67 12M

PAS-FPC

12 2014-08-05 18:02:14 maniAC 100 0.89 15M

C++

4.3.2

13 2014-08-05 18:24:39 Bùi Văn Kiên D11VT6 100 4.07 167M

C++

4.3.2

14 2014-08-06 17:10:30 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 2.76 9.8M

C++

4.3.2

15 2014-08-07 14:32:05 Bùi Xuân Thủy 100 0.89 10M

C++

4.3.2

16 2014-08-07 17:49:26 Chuyên Nga CNN 100 0.75 22M

C++

4.3.2

17 2014-08-07 18:42:18 Mew. 100 0.61 12M

PAS-FPC

18 2014-08-08 17:45:20 Dynamite 100 0.63 12M

PAS-FPC

19 2014-08-09 04:30:45 Thương 100 0.39 6.6M

C++

4.3.2

20 2014-08-12 08:02:50 MinhThao 100 3.60 8.8M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.