Minh Hoang

@hgminh95

Viet Nam, Hanoi

Institution: UET, VNU

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALADDIN COLOREC JUPI MLASERP NKREZ QMAX2 VMEMPIRE
AMSSEQ COND KAGAIN MMASS NKSEQ QTLOVE3 VMFOUR
AUCTION COUNTCBG KBUILD MMAXPER NKSGAME QTSEQ VMGCDSUM
BASEH COUNTPL KCOIN MMOD29 NKSP ROADS VMHCN
BCDIV CTNBULLS KMIN MNE07 NKSTEP ROBOCON VMKEY
BCHESS CTNEWS KSEQ1 MNERED NKTICK ROTATION VMMIRROR
BIGNUM CTREE KSPREE MPILOT NTHUGE SCOLLECT VMPRINCE
BONES DGOLD KTOUR MPRIME NTPFECT SEARCH VMQPOFI
BONUS DHCIRCUI LASCALE MPRIME1 NUMCON SOPENP VMQUABEO
BUBBA1 DHFUNC LATGACH MPTLT ORGAN STMERGE VMRELATE
BUBBA2 DHLEXP LATGACH4 MRECAMAN PBCDEM STRANGE VMROOK
C11BEAU DHRECT LEM1 MTWALK PBCDIV SUBSTR VMRR
C11CAVE DHSERV LEM3 MULONE PBCWRI SUMXOR VMSORT
C11CUT DHTRI LEM7 MYSTERY PCIRCLE TEST VMSUBSTR
C11DOLL DHTRIMI LINEGAME NBFA PNUMBER TJALG VMSWAP
C11GENIE DIFFSTR LIQ NBFM POST TNHWIFI VMTEST
C11ID DIGIT0 LIS NDCCARD POST3 TOURS13 VMUNCH
C11KM DIVSEQQ LNACS NKABD POWER TRAKA VMYT
C11LOCK DPER LQDHAUNT NKBUS PTQMSEQ V11WATER VNCUT
C11PASS DTDOI LSEA NKCABLE PTRANG V8SCORE VNEMPIRE
C11PF DTTUI1 LSFIGHT NKCITY QBBISHOP VBF2 VOLIS
C11PNUM EQSTR LSRLE NKCNT1 QBCOND VBGRASS VOS2SUM
C11SEQ EUROCARD LTEAM NKCNT2 QBDIVSEQ VBOARD VRATF
C11SEQ3 FIBVAL LTPMSEQ NKDIVSEQ QBGAME VCOLDWAT VSTEPS
C11STR2 FIRS MAUGIAO NKGOLF QBHEAP VCOWFLIX VWORDPOW
C11TEST GRAPH MAXARR1 NKGUARD QBHV VDANGER WCALC
C11TOUCH GRAPH_ MAXNUM NKH QBMAX VECTOR WEATHER
C11TRCNT GSS MBLAST NKJUMP QBMSEQ VM12CIR WORDCNT
C11YARD HAM12 MCITYHAL NKLETTER QBMST VMAOCE XAYNHA
CHATCHIT HEAP1 MCLEAN NKLINEUP QBPAL VMBW
CHESSCBG HELPPM MCLONUM NKMAXSEQ QBSELECT VMCANDLE
CLOCK ILSMATH MDIGITS2 NKMINES QBSQUARE VMCOMP
CMP INSUL MEO NKNUMFRE QBSTR VMCXG
COIN34 INTEGER7 MESSAGE NKPALIN QHROAD VMDAOBIT
COLLECT IOIBIN MINK NKPATH QMAX VMECLIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11HUM HUGEKNAP LQDRECT NSP QBRECT SKWLTH
CAR JACOBI MKFLAGS NTBANK QBSCHOOL TCDFZ
CTNOWN KTUAN NKTABLE NUMBER QBSEQ TOTALODD
DTKSUB LAZYCOWS NKTRIO PALINY QTANCOL TREENUM
FINFRAC LQDGONME NOIXICH PCONTEST SKFIB
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.