Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmax


Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô (i, j) chỉ được quyền sang một trong 3 ô (i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Example

Input:
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Output:
41

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2012-01-30 03:38:08 nguyen quang q
co gang ame lai ha
2012-01-18 10:59:58 Quang Vinh
bộ test bài này tìm ở đâu
2011-10-24 04:24:05 Math Error
thu hoaj k sai
ma gui len van cu kqs
2011-10-12 13:08:41
sao lại sai được nhỉ
rõ ràng là đúng, có ai bị vậy ko
2011-09-10 10:08:38 Noyethug
can than di ra ngoai`..........:)
2011-08-25 02:15:33 Bùi Thế Ðô
Vẫn WA, chẳng hiểu nữa, ko tìm đc bộ test sai :(
2011-08-13 07:07:52 Code Breaker
hic quen kq am
2011-07-26 06:30:23 Lyserg
làm ẩu quá nên sai. Bài này test ác thật đấy
2011-07-11 09:07:24 Confident
bài này đi kiểu nào cho nhanh vậy mọi người.
2011-06-25 10:05:40 Erik
Nhin ngay test de bai da co so am roi kia thay, noi lam j nua :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.