Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmax


Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô (i, j) chỉ được quyền sang một trong 3 ô (i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Example

Input:
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Output:
41

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-03-11 18:18:14 Kraken
Nếu có đường đi của bài toán thì write ra như thế nào mới đạt yêu cầu vậy Nguyễn Quôc HOàng
2014-03-08 17:13:46 La Vãn Tiến
Bạn nào có test hiểm cho mình xin với, thuật toán mình test đi test lại AC rồi mà lên đây sao toàn báo KQS mình chẳng biết sai chỗ nào, đây là code của mình:

program QBMAX;
var
n,m:byte;
c:array[0..101,0..101] of shortint;
max:integer;

procedure Input;
var
i,j:byte;
begin
readln(m,n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
read(c[i,j]);
for i:=1 to n do begin
c[0,i]:=-101;
c[m+1,i]:=-101;
end;
end;

procedure Process;
var
k,i,j:byte;
s:integer;
begin
max:=0;
for k:=1 to m do begin
s:=c[k,1];
j:=k;
for i:=2 to n do begin
if (c[j-1,i]>c[j,i])and(c[j-1,i]>c[j+1,i]) then
j:=j-1
else if (c[j,i]>c[j-1,i])and(c[j,i]>c[j+1,i]) then
j:=j
else
j:=j+1;
s:=s+c[j,i];
end;
if s>max then
max:=s;
end;
end;

procedure Output;
begin
writeln(max);
end;

begin
Input;
Process;
Output;
end.


Last edit: 2014-03-09 08:49:39
2014-02-08 07:44:44 càng code càng buồn ðời
NZEC là lỗi gì vậy?

Last edit: 2014-02-08 08:39:37
2013-09-22 04:43:00 seobb love
trường hợp i=0 hoặc i=m+1 thì b[i,j]=low(integer) là OK mà
=)))
2013-08-22 12:31:29 ChienTran
tui thì chạy quá lâu :(
2013-07-25 20:24:08 .
Bài của mình test thử với ví dụ thấy đúng và ngẫm tháy thuật toán chẳng có gì sai, sao lại hiện KQS? giúp mình với
2013-03-10 04:10:10 @Love@
QHD co ban =))
2013-02-28 07:43:28 Anh chỉ yêu mình em
khó hiểu? có khi nào nhầm với từ trên xuống không thế ad?
2013-01-08 08:17:38 [♥KC]★★★★ - OACOVE
ha3..nhiều người giống mình thật..k biết có test hiểm nào thế
2012-12-08 12:41:13 Nguyễn Thái Cường
chú ý tạo viền bao :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.