Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmax


Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô (i, j) chỉ được quyền sang một trong 3 ô (i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Example

Input:
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Output:
41

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2010-04-27 15:38:03 212
bài này chỉ cần lưu ý 1 chút về thứ tự tính công thứ qhd thui :D
2010-04-12 01:06:50 Le Van Bao
bai nay wa don gian hehehe^^


Last edit: 2010-04-12 01:18:04
2009-12-27 06:06:07 chuottui
ai viet cho en cai thuat toan ne

2009-12-20 09:02:53 phicuong
kha kha bai nay la di chuyen dong tay co vua cho minh lam
can dung quy hoach dong!!
2009-09-22 14:11:04 ðẹp trai bẩm sinh
|Ai,j|<=100
2009-09-04 13:40:53 loc_konoko
Ai chi giu`m ca'ch la`m sai bai` na`y. Thank u!^^
2009-09-02 14:53:47 nguyen quang duy
sao làm kiểu j mà chỉ được đạt yêu cầu thế nhỉ,làm thế nào để được 100 bài này.hix
2009-08-26 22:41:27 son10293
2009-08-16 12:25:38 TNO
mọi người nói gì lạ thế
em post bài 1 lần ăn luôn 100 điểm nè :))
2009-07-30 03:40:17 [S]
Bạn chạy thử test này thử :))

100000 1
1 1
1 1
1 1
1 1
-1000 1
-1000 1000000000000
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.