Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmax


Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô (i, j) chỉ được quyền sang một trong 3 ô (i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Example

Input:
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Output:
41

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-05-19 13:19:58 [$Zeus$]
Quy hoạch động ăn kô?
2014-05-07 14:57:27 Lưu Tiểu Tiểu
bạn La văn tiến đặt max=0 thì ko ac là đúng rồi
2014-04-07 01:05:18 Thanga2pbc
[15_The general two computer programmers PKT] sủa.
2014-04-06 18:27:05 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
sai ngớ ngẩn đoạn tìm max trên cột N các bạn nên cho biến max= low(longint) là ac ngay lúc đầu mình cho 0 nên ko ac được vì kq có thể âm
2014-04-06 18:15:14 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
bài này thuật toán thì dễ mà khó ac thật
2014-03-24 07:23:31 ♥*.*♥MTP♥*.*♥
đã từng thấy khó!
2014-03-24 07:23:13 ♥*.*♥MTP♥*.*♥
2`
2014-03-16 15:18:09 Trùm NZEC
Lạ vậy, sai ai cũng bị kết quả sai thế ? có khi nào bị nhầm ?
2014-03-13 11:12:43 nguyen khoa hung hung
ket qua sai vl
2014-03-13 11:07:57 Thân Quốc Chung
kq mình cũng sai
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.