Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmax


Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô (i, j) chỉ được quyền sang một trong 3 ô (i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Example

Input:
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Output:
41

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-08-21 09:20:50 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/qbmax-spoj-duong-di-co-tong-lon-nhat/
2017-07-28 05:47:26
Code AC: http://shink.in/fYCpg
2017-02-24 15:24:24
http://ideone.com/Kh4MNx
2017-02-24 15:24:13
1 phát AC... VC
2017-02-06 10:04:13
1 da^m' ac
2016-10-21 03:36:42
2 đấm AC :))
2016-09-24 16:21:02
Code AC:
http://shink.in/fYCpg
2016-06-30 03:22:04
em không biết gì về pascal muốn học hỏi tham khảo code trong này thì phải làm thế nào mọi người
2016-06-17 16:49:38
2

Last edit: 2016-06-17 16:50:08
2016-04-13 10:41:28
chay OK ma vo day 0d
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.