Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmax


Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô (i, j) chỉ được quyền sang một trong 3 ô (i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Example

Input:
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Output:
41

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2012-10-19 09:29:18 Nguyễn Quốc Hoàng
Mình đã đc AC. Một số lưu ý cho các bạn:
1. Có giá trị âm
2. Đường đi của bài toán
2012-09-21 14:12:49 Lê Trung Ðức
wtf???
2012-08-19 14:09:46 Nguyễn Tuấn Vũ
shit!cha biet sai o dau
2012-08-18 09:58:13 Lê Trung Ðức
Cho hỏi khai báo const làm sao?

2012-08-06 01:39:34 Nguyễn Tính
hog biet sai test nao, ro rang la dung ma.
2012-08-06 01:24:00 Nguyễn Tính
Qui hoach dong ma cung sai. ky vay ta.
2012-06-09 07:30:22 Mr.T
toàn kết quả sai thôi
2012-03-31 09:46:10 kẻ thất bại
yeah, ra rồi :D
2012-03-31 05:55:11 kẻ thất bại
làm QHD, mà vẫn bị KQS, không biết sai test nào, mò toát mồ hôi, có ai giống không
2012-03-31 02:49:26 king
sao lại sai nhi, rõ ràng là thử đúng mà
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.