Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbmax


Cho một bảng A kích thước m x n (1 <= m, n <= 100), trên đó ghi các số nguyên aij (|aij| <= 100). Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được).

Quy tắc đi: Từ ô (i, j) chỉ được quyền sang một trong 3 ô (i, j + 1); (i - 1, j + 1); (i + 1, j + 1)

Input

Dòng 1: Ghi hai số m, n là số hàng và số cột của bảng.

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi đủ n số trên hàng i của bảng theo đúng thứ tự từ trái qua phải

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi tổng lớn nhất tìm được

Example

Input:
5 7
9 -2 6 2 1 3 4
0 -1 6 7 1 3 3
8 -2 8 2 5 3 2
1 -1 6 2 1 6 1
7 -2 6 2 1 3 7

Output:
41

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-04-01 14:12:16
Hướng dẫn cho em với các bác @@
2016-03-10 04:10:55
Mới vô học chẳng biết sao chạy trên mt đc mà up lên đây lại k dc.
2016-01-19 14:14:40
@@@!!!@@@
ghi lộn m với n
2015-09-26 11:40:28
Text tren mat tinh dung.cho len vpoj cham lai sai vkl
2015-04-24 11:43:57
làm sai vài chữ và tốn 3 lần nộp :)))))))))))))
2015-03-09 13:07:47 Huynh Duy HMD
không hiểu bộ test
2015-02-25 16:16:51 Nguyễn Hữu Phong
sai đúng 2 chữ và mất nguyên một buổi chiều @@, mấy bạn nên cẩn thận!!
2014-12-14 16:54:18 ChienTran
Cuối cùng cũng A cmn C !!! :3
2014-10-23 03:58:49 Noiz (Feel your noise)
cay....
2014-09-24 06:13:04 Thắng Chuyên Tin
ok Tran Long
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.