Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bignum


Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2011-05-15 09:28:50 vo danh
em chay ngoai thi dug sao nop lai ra ket qua sai nhi?
2011-05-15 09:27:18 vo danh
bai nay ghi ket qua ra file a?
2011-05-13 16:58:07 Nặc Danh
một bài kinh điển
2011-04-18 00:40:19 KHD
hài chạy lâu.....
2011-03-15 14:22:36 Master Shang
đường dẫn file input là do người dùng nhập vào?
2011-03-09 03:15:57 qwerty
đề thì ghi là cho số nguyên dương, trong test thì lại có 0?
2011-01-05 10:55:26 yellowlightning
trung dien oi
2011-01-05 09:09:22 cech_chelsea
e dang lam j day
2011-01-05 09:09:02 cech_chelsea
e Quyen oi
2011-01-05 09:08:41 cech_chelsea
ee
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.