Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BIGNUM - Xử lý số nguyên lớn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bignum


Cho hai số nguyên dương A và B ( A & B có không quá 1000 chữ số )

Yêu cầu:

Tính A + B, A - B, A * B

Chú ý:

Bài này chỉ được nộp với 3 ngôn ngữ: Pascal, C, C++

Khi kết quả là 0 các bạn phải in ra 0, nếu in -0 là sai

Các chữ số 0 không có nghĩa ở đầu không được in ra. VD 013 thì phải in ra là 13, chữ số 0 ở đầu không có nghĩa

Vì cách chấm ở đây là so sánh 2 FILE kết quả

Input

Dòng 1: số nguyên A

Dòng 2: số nguyên B

Output

Dòng 1: Kết quả A + B

Dòng 2: Kết quả A - B

Dòng 3: Kết quả A * B

Example

Input:
10
11

Output:
21
-1
110

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:MAWK BC C-CLANG C NCSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2021-05-27 17:59:11
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/BIGNUM
2020-09-26 09:31:36
test spoj so voi test codeforces. cai nao dung hon
2020-07-08 08:20:09
Khók
2020-04-03 16:18:492020-02-11 08:48:35
Hic, nó cho đúng 0,1s, hỏi sao không TLE =((

Last edit: 2020-02-11 08:54:44
2019-11-04 11:16:09


Last edit: 2019-11-04 11:16:25
2018-10-28 14:22:00
sao không cho submit bằng Java vậy ?
2018-06-04 11:15:25
nhật hào sạch
2017-09-14 05:07:34
xem code:
https://vietcodes.github.io/code/78/
2017-08-30 04:02:13
1 hit ac :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.